Przetargi.pl
„Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2018-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). 4. Metodologia badania – sporządzona zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” SOPZ (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w ramach kryterium oceny ofert, rozdział XXVII pkt 2), wraz z Harmonogramem (w ujęciu tabelarycznym) realizacji badania. UWAGA: 1) Niezłożenie wraz z ofertą Metodologii badania wraz z Harmonogramem nie będzie podlegało uzupełnieniu, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.; 2) Jeżeli złożona metodologia będzie niezgodna z celem badania, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 3) Wykonawca, który przedstawi wyłącznie minimum metodologiczne, otrzyma 0 pkt, w ramach kryterium oceny ofert pn. „Metodologia wykonania zamówienia. 5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach