Przetargi.pl
Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2018-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” szczegółowo określonego w załączniku nr 1. Miejscem dostawy opracowania będzie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z siedzibą przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 6. Metodologia badania – sporządzona zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” SOPZ (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w ramach kryterium oceny ofert, rozdział XXVI pkt 2), wraz z harmonogramem (w ujęciu tabelarycznym) realizacji badania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach