Przetargi.pl
Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów

Gmina Knurów ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 392 308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Knurów
  ul. dr. Floriana Ogana 5
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 323 392 308, fax. 32 2351521, 3392292
  REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów. 2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: a) nadzór nad obiektem w czasie przestoju zimowego tężni, b) przegląd tężni wraz z obiektami, instalacjami i urządzeniami (zwanymi dalej tężnią) po okresie zimowym 2020 – 2021 z uwzględnieniem czynności z zakresu obowiązkowej rocznej kontroli wymaganej ustawą Prawo budowlane, c) rozruch technologiczny obiektu tężni z zastrzeżeniem, iż: - użyte medium solankowe posiadać będzie zalecane 15 % stężenie NaCl, - czynności wykonywane będą w okresie umiarkowanych temperatur, d) bieżące czynności eksploatacyjno – konserwacyjne w okresie pracy tężni, e) przygotowanie tężni do przestoju i sezonu zimowego 2021/2022, f) kontrolę stanu tężni po okresie jej pracy, g) utrzymanie tymczasowego segmentowego ogrodzenia zabezpieczającego teren tężni na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego. 3. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług określa instrukcja obsługi i eksploatacji tężni będąca załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach