Przetargi.pl
Ekspertyza stanu technicznego przebudowanej w latach 2004-2005 drogi wojewódzkiej nr 389 w km 0+000 - 11+043 od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w Dusznikach Zdroju przez Zieleniec do skrzyżowania z drogą powiatową. CPV 71.62.10.00-7

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 39 17 103, 39 17 104 , fax. 071 3917105
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  ul. Krakowska 28 28
  50-425 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 39 17 103, 39 17 104, fax. 071 3917105
  REGON: 00125517900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dsdik.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ekspertyza stanu technicznego przebudowanej w latach 2004-2005 drogi wojewódzkiej nr 389 w km 0+000 - 11+043 od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 w Dusznikach Zdroju przez Zieleniec do skrzyżowania z drogą powiatową. CPV 71.62.10.00-7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie ekspertyzy stanu technicznego przebudowanej w latach 2004-2005 drogi wojewódzkiej Nr 389 w km 0+000 ÷ 11+043 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 8 w Dusznikach Zdroju przez Zieleniec do skrzyżowania z drogą powiatową. Opracowanie powinno zawierać: 1. Określenie przyczyny powstawania pęknięć siatkowych, przedwczesnego zużywania się nawierzchni oraz powstania zapadliska. 2. Opracowanie należy wykonać opierając się między innymi na posiadanych przez Zamawiającego dokumentach tj.: -dokumentacji projektowej; -dokumentach budowy - operatach kolaudacyjnych w części: Mury oporowe, Geodezja, Odwodnienie, Roboty drogowe; oraz na wykonanych we własnym zakresie przez Wykonawcę badań polowych tj.: -odwiertach przez całą konstrukcję drogi razem z podłożem w ilości minimum 40 szt. wraz z określeniem uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej, zawartości i rodzaju lepiszcza, wskaźnika zagęszczenia. Ww. badania należy wykonać dla każdej nowowbudowanej warstwy; -pomiarach ugięć metodą FWD co 50 m; -innych badaniach, których konieczność stwierdzi Wykonawca w trakcie dokonywanej ekspertyzy. 3. Określić na podstawie wykonanych badań pozostałą trwałość zmęczeniową nawierzchni. 4. W ekspertyzie należy określić jednoznacznie jakie elementy miały wpływ na niezadowalający stan drogi tj.: -dokumentacja projektowa; -sposób wykonania robót; -lub inne przyczyny, a jeśli przyczyn było wiele należy jednoznacznie określić w jakim stopniu każda z przyczyn nałożyła się na zaistniałą sytuację. Należy również podać sposób naprawy uszkodzonych elementów drogi. Wykonawca winien wycenić w ofercie wszelkie niezbędne badania niezbędne do rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczność dokonania innych badań niż przewidziane przez Zamawiającego nie wpłynie na wzrost wartości wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716210007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00-zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dsdik.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach