Przetargi.pl
DZP.26.28.2023 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  al. Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 363752546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP.26.28.2023 Wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich tj.:a) rozbiórka pieca/trzonu kaflowego,b) budowa pieca typu „słupek”,c) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze 1 m3 ,d) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3 ,e) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze do 1 m3 ,,f) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3Zamówienie jest podzielone na 2 części:Część nr 1 – Roboty zduńskie w lokalach gminnychWw. roboty Wykonawca wykonywać będzie zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w ilości podanej każdorazowo przez pracownika Zamawiającego, na wskazany adres w Łodzi. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia i wykonać je w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. Zlecenia wystawiane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich w podziale na 2 części w ilości wynikającej z bieżących potrzeb Zamawiającego w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich tj.:a) rozbiórka pieca/trzonu kaflowego,b) budowa pieca typu „słupek”,c) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze 1 m3 ,d) przestawienie/przebudowa pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3 ,e) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze do 1 m3 ,,f) postawienie nowego pieca kaflowego o kubaturze ponad 1 m3Zamówienie jest podzielone na 2 części:Część nr 2 – Roboty zduńskie w nieruchomościach prywatnych i współwłasnychWw. roboty Wykonawca wykonywać będzie zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w ilości podanej każdorazowo przez pracownika Zamawiającego, na wskazany adres w Łodzi. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia i wykonać je w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. Zlecenia wystawiane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach