Przetargi.pl
Dzierżawa urządzenia do syntezy radiofarmaceutyków dla PET – 18F-PSMA1007 – 1 rok, zakup materiałów i odczynników do wytworzenia 18F -PSMA-1007,dzierżawa wyposażenia do kontroli jakości radiofarmaceutyków 18F -PSMA1007 wraz z zestawem niezbędnych materiałów i odczynników dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzenia do syntezy radiofarmaceutyków dla PET – 18F-PSMA1007 – 1 rok, zakup materiałów i odczynników do wytworzenia 18F -PSMA-1007,dzierżawa wyposażenia do kontroli jakości radiofarmaceutyków 18F -PSMA1007 wraz z zestawem niezbędnych materiałów i odczynników dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa urządzenia do syntezy radiofarmaceutyków dla PET – 18F-PSMA1007 – 1 rok, zakup materiałów i odczynników do wytworzenia 18F -PSMA-1007,dzierżawa wyposażenia do kontroli jakości radiofarmaceutyków 18F -PSMA1007 wraz z zestawem niezbędnych materiałów i odczynników dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stosownie do: Pakietu nr 1 - dzierżawa urządzenia do syntezy radiofarmaceutyków dla PET – 18F-PSMA1007 – 1 rok; Pakietu nr 2 - zakup materiałów i odczynników do wytworzenia 18F -PSMA-1007 Pakietu nr 3 - dzierżawa wyposażenia do kontroli jakości radiofarmaceutyków 18F -PSMA1007 wraz z zestawem niezbędnych materiałów i odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 5-7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta 2. Formularz asortymentowo- cenowy oferty 3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 4. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Zestawienie parametrów i warunków technicznych – Załącznik nr 5-7- Wypełniony i podpisany w zakresie Pakietu na jaki startuje Wykonawca

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach