Przetargi.pl
Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego

Prokuratura Okręgowa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6196010 , fax. 012 4119518
 • Data zamieszczenia: 2014-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Krakowie
  ul. Mosiężnicza 2 2
  30-965 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6196010, fax. 012 4119518
  REGON: 00000034200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń kopiujących - kserokopiarek dla prokuratur okręgu krakowskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/, który zawiera wykaz minimalnych parametrów technicznych dzierżawionych urządzeń kopiujących - kserokopiarek oraz załącznik nr 2a do SIWZ, w którym znajduje się wykaz miejsc do ich zainstalowania. Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ stanowi integralną część SIWZ . 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt był nowy z wyjątkiem jednej kserokopiarki wykonującej odbitki kolorowe. b) Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt posiadał dokumentację w języku polskim. c) Wykonawca może zaoferować urządzenia kopiujące - kserokopiarki o lepszych właściwościach, parametrach i cechach od określonych przez Zamawiającego. d) Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do oddania Zamawiającemu w dzierżawę 40 nowych kserokopiarek wykonujących odbitki czarno-białe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ A), oraz 1 używanej kserokopiarki (o przebiegu nie większym niż 200 000 kopii czarnej i 150 000 kopii kolorowej) wykonującej odbitki kolorowe o prędkości, co najmniej 25 kopii na minutę (typ B), dostarczenia i zainstalowania ich we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz do wykonywania wszystkich czynności związanych z ich konserwacją, naprawą i do wykonywania czynności zapewniających prawidłową pracę, działanie wydzierżawionych kserokopiarek oraz do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części, za wyjątkiem papieru ksero. e) Oferowane urządzenia kopiujące - kserokopiarki muszą być kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłe wykonywanie takiej usługi od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301211004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach