Przetargi.pl
Dzierżawa myjni do endoskopów 19/PN/2019

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 570 902 , fax. 598 570 901
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 570 902, fax. 598 570 901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa myjni do endoskopów 19/PN/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dzierżawa przez okres 24 miesięcy 1 szt. myjni do endoskopów oraz utrzymanie oferowanego sprzętu medycznego w ciągłej sprawności technicznej (przeglądy techniczne, testy, naprawy, wymiany części – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu medycznego) oraz demontaż po okresie dzierżawy. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przeznaczonego do dzierżawy przedmiotu zamówienia. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (rok produkcji min. 2015), być w stanie kompletnym tj: gwarantującym stosowanie go zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów - załącznik nr 1 do IDW. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach