Przetargi.pl
„Dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy oraz Dostawa materiałów eksploatacyjnych /paski testowe i części zamienne/ do czytnika pasków moczu CLINITEK ADVANTUS wraz z przeglądami techniczny czytnika” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, Szpitalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48542856200 , fax. +48542853701
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 3
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48542856200, fax. +48542853701
  REGON: 91033303600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dzierżawa analizatora hematologicznego z dostawą odczynników i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy oraz Dostawa materiałów eksploatacyjnych /paski testowe i części zamienne/ do czytnika pasków moczu CLINITEK ADVANTUS wraz z przeglądami techniczny czytnika” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części (zadań)’: a) Część 1: Wydzierżawienie Zamawiającemu analizatora immunologicznego o parametrach granicznych zapisanych w załączniku nr 1 do siwz wraz z dostawami odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych i obsługą serwisową na okres 36 miesięcy zapisanych w załączniku nr 1 do siwz. b) Część 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych /paski testowe i części zamienne/ do czytnika pasków moczu CLINITEK ADVANTUS wraz z przeglądami techniczny czytnika w okresie 36 miesięcy. Paski i kontrole rekomendowane przez producenta aparatu zapisanych w załączniku nr 1 do siwz. 2) Wszystkie zaoferowane materiały będące przedmiotem zamówienia muszą być produkowane przez jednego producenta posiadającego min. : a) Certyfikaty ISO 13485 b) Deklaracje zgodności. c) Certyfikaty analizy. d) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej( jeżeli dotyczy). 3) Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części opisane w ppkt 1). 4) Wykonawca zaakceptuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 4 do siwz. 5) Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w trakcie trwania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie max. 5 dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca zgodnie z ofertą jest zobowiązany zaoferować termin dostawy, jednak termin ten nie może przekroczyć 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. 6) Miejsce realizacji zamówienia: Dział Diagnostyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ul. Szpitalna 3 . 7) Termin płatności wynosi od 30 do 60 dni– zgonie ze złożoną ofertą, licząc od daty wykonania zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury. 8) Okres stałości ceny – przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w załączniku nr 4 do siwz. 2. SERWIS 1) Część 1 Wykonawca zapewnia do analizatora serwis koszty związane z serwisem ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 2) Część 2 Wykonawca zapewnia do aparatu przeglądy techniczne (minimum 1 przegląd w roku) Koszty związane z przeglądami ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach