Przetargi.pl
Budowa zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody w Szymkowie

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Mazurska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 941 612 , fax. 564 941 640
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  Mazurska 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 941 612, fax. 564 941 640
  REGON: 87111839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnica.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody w Szymkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona następujący zakres prac: 1) Demontaż czterech istniejących zbiorników retencyjnych (dwuetapowo), 2) Niwelacja terenu, 3) Wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych pod nowe zbiorniki po uprzednim zasięgnięciu opinii uprawnionego geologa, 4) Montaż dwóch naziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności użytkowej 700 m3, średnicy około 10,14 m i wysokości całkowitej 10,0 m każdy, 5) Wykonanie nowych przewodów zasilających, ssących, przelewowych i spustowych do nowych zbiorników, 6) Wykonanie uzbrojenia przewodów, 7) Wpięcie nowowybudowanych zbiorników do istniejącego układu, 8) Wykonanie układu sterowania pompy – zbiorniki oraz systemu alarmowego zbiorników, 9) Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników i wysiew trawy. 2. W celu pozyskania miejsca na posadowienie nowych zbiorników należy zdemontować w pierwszej kolejności dwa istniejące zbiorniki. Dwa pozostałe wykonawca odłączy od stacji uzdatniania wody i zdemontuje po posadowieniu i podłączeniu nowych zbiorników. W związku z ograniczoną ilością retencjonowanej wody po usunięciu dwóch zbiorników Zamawiający zakłada możliwość rozpoczęcia ich demontażu od połowy września 2019 r., uznając ten czas jako początek zmniejszonego rozbioru po okresie letnim. Zamawiający dopuszcza zarówno wcześniejsze, jak i późniejsze rozpoczęcie prac z uwagi na panujące warunki pogodowe, które wpływają na rozbiór wody (temperatura, ilość opadów). Podczas prowadzenia prac musi być zapewniona ciągła dostawa wody do sieci wodociągowej. W przypadku konieczności przerwy w dostawie wykonawca z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem poinformuje o tym zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45247270-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. Nr 42, poz. 359 z poźn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 87203000451110000002022250 z adnotacją Wadium na przetarg pn. „Budowa zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody w Szymkowie” 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego „wniesienia”. Przez „wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, b) odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, c) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać: 1)Wypełniony wzór formularza oferty 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 3) W przypadku wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 4) Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, zawierającego tabelę elementów scalonych, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót w celu rozliczenia dofinansowania przedmiotu umowy ze środków unijnych 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach