Przetargi.pl
Druk wielkoformatowych materiałów informacyjno - promocyj-nych na siatce typu mesh i banerze frontlight powlekanym wraz z montażem i demontażem i monitoringiem na potrzeby Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Centrum Kultury Zamek ogłasza przetarg

 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek
  ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308
  REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckzamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk wielkoformatowych materiałów informacyjno - promocyj-nych na siatce typu mesh i banerze frontlight powlekanym wraz z montażem i demontażem i monitoringiem na potrzeby Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk wielkoformatowych materiałów informacyjno - promocyjnych na siatce typu mesh i banerze frontlight powlekanym wraz z montażem i demontażem i monitoringiem (bieżącą kontrolą prawidłowości montażu) na potrzeby Centrum Kultury ZAMEK. Przewidywana ilość wydruków, montaży, demontaży, przewieszek opisana w rozdziale III punkt 2 SIWZ. Usługi będą wykonywane zgodnie z pojedynczymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach