Przetargi.pl
Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108 , fax. 32 257 74 99,2577108
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ul. 1 Maja 50
  40-287 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2577000 w. 7108, 2577108, fax. 32 257 74 99,2577108
  REGON: 15480000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i oprawy publikacji naukowych zlecanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na potrzeby Uczelni. 2. Wszystkie zamawiane publikacje będą opatrzone numerami ISBN lub ISSN. 3. Jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów (zastosowane materiały, kolorystyka itp.) muszą być zgodne z odpowiednimi normami technicznymi. 4. Postępowanie prowadzone jest w podziale na 2 moduły: a) Moduł I: Druk offsetowy, b) Moduł II: Druk cyfrowy. 5. Podział postępowania na moduły oznacza że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie za część rozumie się dany moduł. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia dla danego modułu zostaną odrzucone. 6. Charakterystyka techniczna wariantów wydawniczych ma odzwierciedlenie w Formularzach nr 3 i 4 SIWZ stanowiących kalkulacje ceny ofertowej dla poszczególnych modułów. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w zakresie charakterystyki technicznej podanej w SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamówione publikacje oraz egzemplarze próbne Wykonawca dostarczył własnym transportem do siedziby Zamawiającego, od którego będzie również sukcesywnie odbierał przygotowane do druku materiały wraz z indywidualnym zamówieniem szczegółowo opisującym parametry każdej pozycji wydawniczej (nakład, format, kolorystyka, liczba stron, rodzaj oprawy, materiały, czas realizacji zamówienia itp.) 8. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie z własnych materiałów tzn. koszty materiałów i usługi druku z oprawą oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 9. Dodatkowo, Formularze nr 3 i 4 SIWZ stanowiące kalkulacje ceny ofertowej odpowiednio dla poszczególnych modułów oraz projekty umów stanowiących Formularze nr 8 i 9 SIWZ – odpowiednio dla każdego modułu zawierają informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik- dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach