Przetargi.pl
Druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłka kalendarzy Biura Programu "Niepodległa" na rok 2020

Biuro Programu "Niepodległa" ogłasza przetarg

 • Adres: 00-054 Warszawa, Jasna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)1822600
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Programu "Niepodległa"
  Jasna 24
  00-054 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)1822600
  REGON: 36651321000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepodlegla.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłka kalendarzy Biura Programu "Niepodległa" na rok 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk metodą offsetową, konfekcjonowanie i wysyłka kalendarzy Biura Programu "Niepodległa" na rok 2020 zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach