Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.w 2020 roku

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 235 32 02 , fax. 24 235 32 02
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.
  ul. Bierzewicka 32
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 24 235 32 02, fax. 24 235 32 02
  REGON: 14636499600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomgostynin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowy zakres przedmiotu zamówienia: 1) dostawa oleju napędowego (ON) do silników wysokoprężnych spełniający warunki normy PN EN590 oraz aktualnej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz.1680 ze zm.). – w ilości ok. 38 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach