Przetargi.pl
Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: Monografia Lublin 2030, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, Bajki o Lublinie.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: Monografia Lublin 2030, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, Bajki o Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie przekazanych przez Zamawiającego plików elektronicznych do wykonania usługi polegającej na: 1) zmianie formatu na 168x235 mm (+/- 5 mm), składzie, łamaniu oraz druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Monografii pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?” poświęconej problematyce rozwoju gospodarczego Lublina. Wymieniona publikacja jest jednym z efektów konferencji „Lublin w gospodarce Polski i Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbyła się w dn. 22–23.09.2017 r. Publikacja pozwoli skuteczniej promować Gminę Lublin jako miejsce do lokowania inwestycji i rozwijania przemysłu, co w konsekwencji przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. 2) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 Bajek dla dzieci autorstwa Weroniki Czerniak – książka ma na celu edukację najmłodszych mieszkańców Miasta Lublin z jego historią i tradycjami gospodarczymi i kupieckimi. 3) druku i dostarczeniu do siedziby Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy placu Litewskim 1 publikacji pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji” wydawanej przez Urząd Miasta Lublin w związku z realizowanym projektem rewitalizacji terenu mieszczącego się w obrysie wyznaczonym przez ulice: Lubartowską, Ruską, Podzamcze, Zamkową i Kowalską. Projekt „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinasowany jest z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Pliki elektroniczne opisujące przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 1a-1f do niniejszego ogłoszenia. 2. Parametry druku poszczególnych pozycji wydawniczych wymienionych w pkt. 1 1) Monografia pt. „Lublin 2030 – europejska metropolia?”: Format: 168x235 mm (+/- 5 mm); Środek: 350 str. (+/- 15 str. – na podstawie pliku „Monografia Lublin 2030.docx”), 1+1 CMYK, wydruk czarno-biały lub w odcieniach szarości (grafiki), papier offset 80 g; Oprawa: 4+0 CMYK, miękka, klejona, kreda 350 g + folia mat; Nakład: 500 szt.; Dostosowanie publikacji do druku offsetowego wg powyższych parametrów (skład dokumentu). 2) Bajki dla dzieci, Weronika Czerniak: Format: 210x210 mm; Środek: 96 str., 4+4 CMYK, papier kreda silk 130 g; Okładka: tektura 2–2,5 mm, oklejka kreda silk 130 g, 4+0 CMYK, folia soft touch, wyklejka papier offset 130 g; Oprawa: twarda, klejona; Nakład: 200 szt. 3) Publikacja pt. „Kreatywność w służbie rewitalizacji”: Format: A4; Środek: 24 str., 4+4 CMYK, papier kreda mat 130 g; Okładka: papier kreda 350 g, folia matowa, 4+4 CMYK, druga strona pliku podglądowego drukowana jest na wewnętrznej stronie okładki; Oprawa: miękka, szyta w grzbiecie dwiema zszywkami; Nakład: 200 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.3) winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt. III.3) winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8.Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 8.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 7. Oznakowana: WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ- Druk materiałów dla Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów: Monografia Lublin 2030, Folder „Kreatywność w służbie rewitalizacji”, Bajki o Lublinie nr sprawy: ZP-P-I.271.110.2018

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach