Przetargi.pl
Druk i oprawa książki: Akwafortowe odbicie świata . Kacper Bożek.

Muzeum Historii Katowic ogłasza przetarg

 • Adres: 40-025 Katowice, ul. Szafranka 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2562134 , fax. 032 2562134
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Katowic
  ul. Szafranka 9 9
  40-025 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2562134, fax. 032 2562134
  REGON: 00105124100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i oprawa książki: Akwafortowe odbicie świata . Kacper Bożek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  14. Przedmiot zamówienia: 14.1. Druk (z plików PDF) i oprawa książki: Akwafortowe odbicie świata. Kacper Bożek. 14.1.1. FORMAT: (blok książki po obcięciu): 210 mm (szerokość) x 250 mm (wysokość) 14.1.2. OKŁADKA :210 mm x 250mm + skrzydełka 170 mm x 250 mm po obu stronach okładki 14.1.3. OBJĘTOŚĆ (przy założeniu: 1 ark. druk. = 8 stron): 6,5 ark. druk. (52 strony) 14.1.4. NAKŁAD: 200 egz. 14.1.5. KOLORYSTYKA: 14.1.5.1. okładka: 4 + 1 + folia matowa + UV wybiórczo; 14.1.5.2. środek: 4 + 4 + lakier offsetowy (zabezpieczający) PAPIER: 14.1.5.3. Okładka: karton 300g/m2 14.1.5.4. Środek : kreda matowa biała 160g/m2, 14.1.6. OPRAWA: broszurowa ze skrzydełkami, klejona klejami PUR lub innymi klejami, których użycie nie wpłynie na zmianę jakości oprawy. 14.1.7. Do wykonania: 14.1.7.1. naświetlenie, 14.1.7.2. druk, 14.1.7.3. introligatornia, 14.2. Książka posiada nr ISBN: 978-83-64356-15-5 14.3. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ. 14.4. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy 14.5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15. Termin i miejsce realizacji zamówienia 15.1. Zamawiający przekaże materiały do druku (pliki PDF) w terminie do 7 stycznia 2016 r. 15.2. Materiały będą przekazane w formie elektronicznej (płyta CD- plik PDF) na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy lub przesłane przesyłką listową. 15.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nakład książki do siedziby Zamawiającego w terminie do 19 stycznia 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość przedłożonych wzorów publikacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mhk.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach