Przetargi.pl
Druk i dostawa plakatów wielkoformatowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Narodowe Forum Muzyki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-071 Wrocław, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 343 85 28 , fax. 71 330 52 12
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Forum Muzyki
  Plac Wolności 1
  50-071 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 343 85 28, fax. 71 330 52 12
  REGON: 22414470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfm.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa plakatów wielkoformatowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Plakat wielkoformatowy – wymagania: Zamówienie obejmuje sukcesywny w miarę zapotrzebowania wydruk i dostawę plakatów zgodnie z poniższą specyfikacją: a) Format 190x240cm łączna ilość wzorów od 10 do 15, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt., szacunkowe roczne zapotrzebowanie na dodatkowy druk: 2 szt. łącznie maksymalnie w okresie obowiązywania umowy: 32szt. b) Format 70x144cm ilość wzorów: od 6 do 10, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt, maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt, szacunkowe roczne zapotrzebowanie na dodatkowy druk: 2 szt. łącznie maksymalnie w okresie obowiązywania umowy: 22szt. c) Format 118,5x350cm ilość wzorów: od 30 do 40, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt. maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt. szacunkowe roczne zapotrzebowanie na dodatkowy druk: 2 szt. łącznie maksymalnie w okresie obowiązywania umowy: 82szt. d) Format 190x250cm ilość wzorów: od 6 do 10, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt. maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt. szacunkowe roczne zapotrzebowanie na dodatkowy druk: 2 szt. łącznie maksymalnie w okresie obowiązywania umowy: 22 szt. e) Format 380x50cm ilość wzorów: od 2 do 6, minimalny jednorazowy nakład: 1 szt. maksymalny jednorazowy nakład: 2 szt. szacunkowe roczne zapotrzebowanie na dodatkowy druk: 2 szt. łącznie maksymalnie w okresie obowiązywania umowy: 14szt. 2. Parametry wydruku ogólne dla wszystkich plakatów: a) Druk solwentowy, niejednoczesny b) Rozdzielczość druku 720 dpi c) Papier – Blue Back, satyna, 130 gr d) Kolorystyka wykonania druku zgodna z próbnikiem: PANTONA lub /i CMYKA - bez względu na rodzaj użytego materiału. e) Projekty wydruków przekazywane wykonawcy drogą elektroniczną w formacie pdf, eps, jpg lub tiff f) Gwarancja wymiany wadliwego asortymentu na nowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez zamawiającego złej jakości dostarczonego asortymentu (wadliwego), g) Czas realizacja zamówienia wraz z transportem pod wskazany adres na terenie Wrocławia liczony od chwili otrzymania projektów wydruków asortymentu od Zamawiającego to maksymalnie 5 dni roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w formie oryginału: Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, które pozostają do dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ, w formie elektronicznej koniecznym jest jednoczesne wskazanie przez Wykonawcę określonych, aktualnych i ogólnodostępnych adresów internetowych, na których Zamawiający będzie miał możliwość bezpłatnego pobrania dokumentów. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów w języku obcym. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm. ). W zakresie warunku udziału określonego w dziale VII pkt 1.1, 1.2., 1.3. SIWZ Wykonawca przedłoży oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach