Przetargi.pl
Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do ortopedii według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 – ZADANIE 20 Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty CPV uzupełniające: PA02-0: Dzierżawa; PA01-7; Wynajem 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy. Termin dostawy: 2 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail lub na numer faxu Wykonawcy. – dotyczy wszystkich zadań oprócz Zadania 17 (wyłącznie w przypadku punktów dodatkowych). Termin dostawy dla Zadania 17 – stanowi kryterium dodatkowe (określone w Rozdziale XX SIWZ, oraz w pkt. 7a „Oferty Wykonawcy). 5. W przypadku Zadania 1, Zadania 2, Zadania 4, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13, Zadania 14, Zadania 15, Zadania 16, Zadania 17, Zadania 18, Zadanie 19, Zadanie 20 Wykonawca udostępni Zamawiającemu zestaw instrumentarium niezbędnego do implantowania wyrobów wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach przedmiotu objętego zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu ww. instrumentarium na czas trwania umowy, bądź też poprzez wypożyczenie ww. instrumentarium na czas przeprowadzenia operacji, co zostało wskazane w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorach umowy, stanowiących integralną część SIWZ. 6. W przypadku Zadania 3, Zadania 6, Zadania 9, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13, Zadania 15, Zadania 17 Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w kolumnie nr 14 „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Ilości wyrobów planowane do depozytu są ilościami maksymalnymi, a Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia 7. W przypadku Zadania 1, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 11, Zadania 14, Zadania 16, Zadania 18 poz. 1, poz. 2, Zadania 20 Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy po przetargowej, wyceni poszczególne elementy wybranych kompletów/zestawów zaoferowanych wyrobów medycznych, wskazanych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. Powyższa szczegółowa wycena poszczególnych elementów kompletów/zestawów zostanie wykazana w załączniku nr 1 do umowy. Suma cen poszczególnych wszystkich elementów kompletu/zestawu nie może przekraczać ceny całego kompletu/zestawu, wykazanej przez Wykonawcę w złożonym w ofercie „Formularzu cenowym”. 8. W przypadku Zadania 6, Zadania 13 Wykonawca pozostawi po zakończeniu umowy części instrumentarium do usunięcia śrub/implantów, zgodnie z „Formularzem cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzetargowej, wyceni zaoferowane urządzenia, zgodnie z „Wykazem wypożyczonego urządzenia”, który będzie stanowił Załącznik do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141700-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert – materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane PARAMETRY DODATKOWE w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3, Zadaniu 4, Zadaniu 6, Zadaniu 7, Zadaniu 8, Zadaniu 9, Zadaniu 10, Zadaniu 11, Zadaniu 12, Zadaniu 13, Zadaniu 14, Zadaniu 15, Zadaniu 16, Zadaniu 18, Zadaniu 19, Zadaniu 20 dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w „Formularzu cenowym” wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winne być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach