Przetargi.pl
Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku- Część I

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: -

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku- Część I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku- Część I”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Część 1- Druk i dostawa folderów promocyjnych; 2) Część 2- Druk i dostawa materiałów na potrzeby Departamentu Sportu i Turystyki; 3) Część 3- Druk i dostawa materiałów na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji; 4) Część 4- Druk i dostawa teczek oraz toreb promocyjnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 (Część 1), załącznik nr 1.2 (Część 2), załącznik nr 1.3 (Część 3), załącznik nr 1.4 (Część 4) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą powinny zostać złożone: 1) OŚWIADCZENIE wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale IX pkt 3 SIWZ (tj. załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale X pkt 1 SIWZ. 3) UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach