Przetargi.pl
Dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Krynica - Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 471 53 68 , fax. 18 471 0 771
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 37 37
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 471 53 68, fax. 18 471 0 771
  REGON: 49071386100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opskrynica.ovh.org/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Krynica - Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Krynica - Zdrój. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostawie oraz wydawaniu posiłków dla uczniów w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Krynicy - Zdrój. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy własnym transportem do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Krynicy - Zdrój obiadów jednodaniowych i kanapek w dni nauki szkolnej: 1) Publiczne Gimnazjum w Krynicy - Zdroju, przewidywana ilość uczniów - 28; 2) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej - Szkoła Podstawowa w Tyliczu, przewidywana ilość uczniów - 18; 3) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej - Publiczne Gimnazjum w Tyliczu, przewidywana ilość uczniów - 9; 4) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej - Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Niżnej, przewidywana ilość uczniów - 9; 5) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - Publiczne Gimnazjum w Piorunce, przewidywana ilość uczniów - 19; 6) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - Szkoła Podstawowa w Polanach, przewidywana ilość uczniów - 14; 7) Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - Szkoła Podstawowa w Bereście, przewidywana ilość uczniów - 28; 8) Szkoła Podstawowa w Muszynce, przewidywana ilość uczniów - 19; 9) Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej, przewidywana ilość uczniów - 34. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę oraz wydanie, każdego dnia nauki szkolnej 180 obiadów jednodaniowych oraz 40 kanapek. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zmniejszenia zamówienia, przygotowania, dostawy oraz wydania, każdego dnia nauki szkolnej do 120 obiadów jednodaniowych i 20 kanapek. Zmniejszenie zamówienia może wynikać ze zmieniającą się liczbą osób dożywianych, która zależna będzie od spełnienia określonych przepisami prawa kryteriów umożliwiających udzielenie pomocy w formie dożywiania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ, który stanowi wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opskrynica.ovh.org/index.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach