Przetargi.pl
Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Tuławkach i w Szkole Filialnej we Frączkach.

Urząd Gminy w Dywitach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5120160 , fax. 089 5120124
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5120160, fax. 089 5120124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdywity.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Tuławkach i w Szkole Filialnej we Frączkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach prowadzonych przez Gminę Dywity, tj. Zespole Szkół w Tuławkach oraz w Filii Zespołu Szkół we Frączkach ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01.11.2013 r. do 30.06.2015 r., tj. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz innych dni świątecznych), z tym, że posiłki będą przygotowywane w terminie: od czwartego dnia nauki szkolnej do przedostatniego dnia roku szkolnego, w kolejnych latach obowiązywania umowy. Przez posiłek rozumie się obiad składający się z zupy, drugiego dania oraz kompotu lub soku. Przygotowanie wszystkich posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchni z zapleczem o powierzchni 163,61 m 2 wraz z wyposażeniem, znajdujących się w Zespole Szkół w Tuławkach. Posiłki dla uczniów ze szkoły filialnej we Frączkach będą przygotowywane w kuchni ZS w Tuław-kach, ich odbiór oraz wydawanie organizuje Dyrektor Zespołu Szkół w Tuławkach. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do spożywania posiłków (stołówkę) o powierzchni 79,70m 2. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 50 (liczba ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie - zmniejszeniu lub zwiększeniu ). Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem, porcjowaniem i wydaniem posiłków, w szczególności koszty zakupu artykułów spożywczych, koszty obsługi i przygotowywania posiłków, koszty uzyskania stosownych zezwoleń, podatków, koszty utrzymania personelu, itp. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem użytkowanych pomieszczeń kuchni i zaplecza. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i wydawania obiadów dla uczniów nie objętych dożywianiem ze środków GOPS w Dywitach, a zgłaszających chęć odpłatnego korzystania z obiadów w cenie i na warunkach ustalonych w wyniku niniejszego przetargu. Wykonawca zapewni również możliwość serwowania tylko zupy lub tylko drugiego dania z kompotem lub sokiem. Rozliczenia finansowe związane z odpłatnym korzystaniem z posiłków będą prowadzone bezpośrednio między Wykonawcą i osobami korzystającymi z posiłków. Wykonawca korzystający z pomieszczeń w Zespole Szkół w Tuławkach zobowiązany jest do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu technicznego i sanitarno - epidemiologicznego, wyposażenia oraz właściwych warunków bhp. i p. poż, stosownie do wymogów Sanepidu, PIP i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne, przyjmując na siebie wszelkie zobowiązania, w szczególności przed rozpoczęciem działalności uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia od właściwego inspektora sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w okresie obowiązywania umowy do zatrudnienia na stanowisku pomocy kuchennej w wymiarze co najmniej ? etatu pracownika wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Tuławkach. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie pełnych obiadów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku, Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe : 1.zupa gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal, 2. drugie danie gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal, - ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram - mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram - surówka gramatura od 90-100 gram - kompot, gramatura nie mniej niż 200 ml. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu, w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym oraz 2 razy obiad bezmięsny ( pierogi, naleśniki , kopytka, krokiety ) o gramaturze nie mniejszej niż 400 gram. Potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych , konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i publikowania na tablicy ogłoszeń jadłospisu na kolejny tydzień, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego tygodnia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych powyżej oraz innych nieprawidłowości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków, pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 555231003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości : 3.000 zł , przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach