Przetargi.pl
DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, Piekarnicza 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  Piekarnicza 10
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 220068080
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOZÓR ORAZ OCHRONA OSÓB I MIENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dozór oraz ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10.2.Ilość godzin ochrony przewidziana w okresie w okresie 12 miesięcy wynosi 26.940 roboczogodzin. Ze względów organizacyjnych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego ilość godzin może ulec zwiększeniu do 200 godzin w okresie 12 miesięcy.Łączna ilość godzin ochrony przewidziana w okresie 12 miesięcy wynosi 27.140 roboczogodzin.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 7.1 do swz/załącznik nr 1.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach