Przetargi.pl
dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Zawsze Razem do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Niepubliczne Gimnazjum "ZAWSZE RAZEM" ogłasza przetarg

 • Adres: 60-688 Poznań, Os. Jana III Sobieskiego 109
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 61 823 58 41 , fax. 0 61 823 58 41
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczne Gimnazjum "ZAWSZE RAZEM"
  Os. Jana III Sobieskiego 109 109
  60-688 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0 61 823 58 41, fax. 0 61 823 58 41
  REGON: 63417586900030
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawszerazem.scholaris.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła niepubliczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Zawsze Razem do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Zawsze Razem do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawszerazem.scholaris.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach