Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w roku szkolnym 2015/2016

Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Dobrem ogłasza przetarg

 • Adres: 88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 2850125 , fax. 0-54 2850660
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Dobrem
  ul. Dworcowa 6 6
  88-210 Dobre, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 2850125, fax. 0-54 2850660
  REGON: 91023160800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dobre w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia w roku szkolnym 2015/2016 uczniów do następujących szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Dobre: Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy, Zespołu Szkół w Dobrem oraz Publicznego Przedszkola w Dobrem. Wspólny słownik zamówień CPV: 60.17.20.00-4. Ilość zamawianych autobusów - 2 szt. Minimalna ilość miejsc siedzących w jednym autobusie - 39. Długość dziennych tras dowozu: Autobus Nr 1 - 152 km, Autobus Nr 2 - 190 km. Łączna długość dziennych tras: 342 km. Dzienna ilość kilometrów może ulec zmianie do 5% łącznej długości tras, tj. do 17 km dziennie (w górę lub w dół). Zmiana długości tras nie ma wpływu na cenę jednostkową za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. Czas wykonywania dowozów: dni nauki szkolnej w godz. 6:30 - 16:30. Realizacja zamówienia odbywać się będzie poprzez dowożenie uczniów do szkół i przedszkola oraz odwożenie ze szkół i przedszkola według harmonogramu tras określonego przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Autobusy poruszać się będą po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a jedna z tras przebiegać będzie częściowo przez drogę krajową. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przewozów okazjonalnych zamawianych na bieżąco na występy, przedstawienia, konkursy, zawody sportowe, dni otwarte, do kina, do teatru itp. w cenie jednostkowej za 1 km, określonej w ofercie Wykonawcy. Przewozy okazjonalne odbywać się będą w czasie między dowozami uczniów do szkół, tj. w godz. od 9:00 do 13:00 i nie mogą kolidować z harmonogramem dowożenia uczniów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601720004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugdobre.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach