Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Świercze

Gmina Świercze ogłasza przetarg

 • Adres: 06-150 Świercze, ul. Pułtuska 47
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6916045 , fax. 023 6916045
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świercze
  ul. Pułtuska 47 47
  06-150 Świercze, woj. mazowieckie
  tel. 023 6916045, fax. 023 6916045
  REGON: 13037849100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugswiercze.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Świercze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest: cena biletów miesięcznych za dowożenie uczniów z ustalonych punktów zbiórki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach, Publicznej Szkoły podstawowej w Strzegocinie i Publicznego Gimnazjum w Świerczach oraz odwożenie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach, Publicznej Szkoły podstawowej w Strzegocinie i Publicznego Gimnazjum w Świerczach do ustalonych punktów zbiórki autobusami na trasach wskazanych w następującym przedziale: a) do 5 kilometrów - planowana ilość uczniów dowożonych - 51 b) do 10 kilometrów- planowana ilość uczniów dowożonych - 22 c) do 15 kilometrów- planowana ilość uczniów dowożonych - 0 Ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugswiercze.bip.org.pl/pliki/ugswiercze/specyf_8_10.doc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach