Przetargi.pl
Dostawy części zamiennych do pojazdów marki Fiat.

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6038608. 6037691 , fax. 022 6037642
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6038608. 6037691, fax. 022 6037642
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy części zamiennych do pojazdów marki Fiat.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) dostawy części zamiennych do pojazdów marki Fiat. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na 2 zadania: a) Zadanie 1 -dostawa części zamiennych do pojazdów marki Fiat Bravo poj. 1,9 L, b) Zadanie 2 -dostawa części zamiennych do pojazdów marki Fiat Ducato poj. 3,0 L. 3. Zamawiający wymaga, aby asortyment wskazany: a) w zadaniu nr 1 w pozycjach 37, 38, 102, 162, 163 Formularza cenowego, b) w zadaniu nr 2 w pozycjach 15, 36, 37, 95, 96, 157, 158, 197-199, 202-203 Formularza cenowego, był oznakowany zgodnie z dyspozycją zawartą w § 10 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach