Przetargi.pl
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 z terenu Gminy Olkusz.

Gmina Olkusz Samorządowy Zespół Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 645-47-55, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olkusz Samorządowy Zespół Edukacji
  Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. (32) 645-47-55, , fax. -
  REGON: 27278050100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/szedukacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 z terenu Gminy Olkusz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021 z terenu Gminy Olkusz, z miejsca zamieszkania do: 1) Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem - 8 uczniów niepełnosprawnych; 2) Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Olkuszu ul. Kosynierów 12 i z powrotem - 2 uczniów niepełnosprawnych; 3) Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem - 12 uczniów niepełnosprawnych, ( w tym 2 na wózku inwalidzkim). 4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem – 1 uczeń niepełnosprawny; 5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 z internatem- 1 uczeń niepełnosprawny na wózku inwalidzkim (dwa razy w tygodniu lub więcej w przypadku świąt i dni wolnych od zajęć dydaktycznych przypadających w tygodniu). 6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64 z internatem 1 uczeń niepełnosprawny (dwa razy w tygodniu lub więcej w przypadku świąt i dni wolnych od zajęć dydaktycznych przypadających w tygodniu). Szczegółowy opis zamówienia stanowi zał. nr 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach