Przetargi.pl
Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowych oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2021 roku

Gmina Stoczek ogłasza przetarg

 • Adres: 07-104 Stoczek, ul. Kosowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 691 90 20 , fax. 25 691 90 25
 • Data zamieszczenia: 2020-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stoczek
  ul. Kosowska 5
  07-104 Stoczek, woj. mazowieckie
  tel. 25 691 90 20, fax. 25 691 90 25
  REGON: 71158214400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stoczek.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Stoczek do placówek oświatowych oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z miejscowości położonych na terenie gm. Stoczek do n/w placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gm. Stoczek oraz odwóz po zajęciach na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w 2021 roku: - Zespół Oświatowy w Stoczku, ul. Węgrowska 34 oraz ul. Armii Krajowej 1, - Zespół Oświatowy w Grygrowie, Grygrów 1b, - Zespół Oświatowy w Toporze, Topór 54. W trakcie realizacji usługi opiekę nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym lub inny równoważny dokument (licencję) zezwalający na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 1) wypełniony Formularz ofertowy 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 5) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie – jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach