Przetargi.pl
Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do szkół w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Miejsko-Gminny Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2761061 , fax. 017 2761061
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zarząd Oświaty
  ul. Dąbrowskiego 15 15
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 017 2761061, fax. 017 2761061
  REGON: 37114721800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do szkół w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przewozów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na następujących zadaniach - trasach : 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strzyżów oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku na trasach: a) Trasa Nr 1: - Brzeżanka - Strzyżów oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 38, - przystanek początkowy kaplica kościelna w Brzeżance, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, długość trasy ok. 4,3 km, - przywóz na godzinę 730 i 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, b) Trasa Nr 2: - Bonarówka - Żyznów oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 24, - przystanek początkowy domy Pamuły i Słoniny w Bonarówce, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Żyznowie, długość trasy ok. 6,5 km, - przywóz na godzinę 730, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, c) Trasa Nr 3: - Glinik Zaborowski - Strzyżów oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 18, - przystanek początkowy kapliczka ok. 300 m za szkołą /dom Pana Bobera/ w Gliniku Zaborowskim, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, długość trasy ok. 5,2 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, d) Trasa Nr 4: - Glinik Charzewski - Żarnowa oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 32, - przystanek początkowy Dom Ludowy w Zaborowie, przystanek końcowy Zespół Szkół w Żarnowej, długość trasy ok. 5,7 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, e) Trasa Nr 5: - Zawadka - Grodzisko oraz trasa powrotna (2 kursy przywozu i odwozu) - liczba przewożonych uczniów: 43, - przystanek początkowy skrzyżowanie na Radaju (1 kurs), k/krzyża (1 kurs) w Zawadce, przystanek końcowy Zespół Szkół w Grodzisku, długość trasy ok. 6,0 km, - przywóz na godzinę 730, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, f) Trasa Nr 6: - Tropie (remiza) - Strzyżów oraz trasa powrotna (należy przewidzieć możliwość dwóch kursów powrotnych) - liczba przewożonych uczniów: 30, - przystanek początkowy remiza strażacka w Tropii, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, długość trasy ok. 4,8 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, g) Trasa Nr 7: - Wysoka nr 1 - Wysoka ZS oraz trasa powrotna (dwa kursy przywozu i odwozu) - liczba przewożonych uczniów: 72, - przystanek początkowy ostatni przystanek PKS w Wysokiej później remiza strażacka w Oparówce, przystanek końcowy Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, długość trasy ok. 9,0 km, - przywóz na godzinę 745 i 845 odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, h) Trasa Nr 8: - Żyznów (Gąsiorówki) - Żyznów oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 4, - przystanek początkowy stacja paliw (restauracja) w Lutczy, przystanek końcowy Zespół Szkół w Żyznowie, długość trasy ok. 6,3 km, - przywóz na godzinę 755, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, i) Trasa Nr 9: - Łętownia - Strzyżów (zaplanować przejazd koło Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzyżowie przy ul. Gen. Andersa-obok kościoła, a następnie do Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie przy ul. Daszyńskiego) oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 19, - przystanek początkowy koniec drogi asfaltowej w Łętowni, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, długość trasy 5,0 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, j) Trasa Nr 10 - Strzyżów ul. Modrzewiowa - Strzyżów oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 28 - przystanek początkowy, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie długość trasy 4,5 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, k) Trasa Nr 11 - Godowa (Gacówka) - Godowa (szkoła) oraz trasa powrotna - liczba przewożonych uczniów: 23 - przystanek początkowy, przystanek końcowy Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie długość trasy 3,5 km, - przywóz na godzinę 750, odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 1300 - 1530, Podane wyżej długości trasy oznaczają odległość od początku trasy do jej końca tj. długość jednego kursu w jedną stronę. Łączna długość tras dziennie (liczone tylko przejazdy z uczniami i bez dojazdu z bazy do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu) wynosi 156,4 kilometrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: Wadium - wymagane. Wykonawca ubiegający się o zamówienie obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) 1. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej w przeddzień terminu otwarcia ofert. Wadium należy przelać na rachunek: Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie Nr 19 9168 0004 0000 0446 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie(z dopiskiem (Wadium na dowóz do szkół). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie/formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy Pzp) będzie zawierała co najmniej następujące elementy: a) nazwę i dokładny adres gwaranta, b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium niezwłocznie na pierwsze wezwanie Zamawiającego, a) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ), zostanie złożona w siedzibie Zamawiającego w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 15 nie później niż w terminie składania ofert. Wymaga się złożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zabezpieczającej. Zamawiający wymaga złożenia oryginału umowy zabezpieczającej w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy o wymagalności roszczeń wyłącznie na podstawie oryginału umowy. Nie dopuszcza się składania wadium w innych formach niż wymienione w pkt 2. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty poprzez wniesienie wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w formie innej niż pieniężna poprzez zwrot oryginału dokumentu. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie oferenta
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzyzow.pl/BIP/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach