Przetargi.pl
Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Miejsko-Gminny Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2761061 , fax. 017 2761061
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zarząd Oświaty
  ul. Dąbrowskiego 15 15
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 017 2761061, fax. 017 2761061
  REGON: 37114721800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z gminy Strzyżów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu gminy Strzyżów do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz opieka nad uczniami w czasie przewozu w okresie od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku na trasach: 1) Trasa Nr 1: wyjazd z Gacówki (Godowa) koło remizy o godz. 630. Zabiera się tam 2 uczniów. Dalej przejazd w kierunku Gbisk, w Gbiskach dojeżdża się na odległość ok. 500 m za Dom Strażaka i zabiera 1 ucznia. Ze zabranymi dotąd uczniami jedzie się do Glinika Zaborowskiego, gdzie zabiera się 2 uczniów. Trasa w Gliniku Zaborowskim kończy się ok. 300 m za tablicą oznaczającą koniec Strzyżowa (początek Glinika Zaborowskiego). Potem jedzie się do Glinika Charzewskiego (ok. 300 od skrzyżowania z drogą na Połomię), gdzie zabiera się 1 ucznia. Następnie ze wszystkim uczniami przyjeżdża się na parking koło Pływalni w Strzyżowie. 2) Trasa Nr 2: wyjazd spod Pływalni do Brzeżanki (koło kaplicy) po 1 uczennicę, potem do Godowej po kolejnego ucznia obok Zespołu szkół i ich dowóz do SOSW w Strzyżowie (jeden uczeń do Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. Daszyńskiego). 3) Trasa Nr 3: wyjazd spod SOSW w Strzyżowie do Żarnowej (zaraz za szkołą, koło sklepu) po 1 ucznia, z nim przejazd do Glinika Charzewskiego, nawrót obok przystanku PKS i zabranie naprzeciw szkoły podstawowej 1 ucznia ( wymaga pomocy fizycznej przy wejściu do pojazdu oraz zabrania w bagażniku wózka inwalidzkiego), i przywóz uczniów do SOSW w Strzyżowie. 4) Trasa Nr 4: wyjazd do Dobrzechowa, zabranie koło Domu Ludowego ucznia (wymaga opieki podczas przejazdu), następnie przejazd pod kościół Parafialny w Dobrzechowie i zabranie kolejnego ucznia, powrót przez Dobrzechów Kolonię, zabranie tam 1 ucznia, przejazd do Tropii w kierunku wsi, zabranie 2 uczniów, przejazd do Grodziska na parking przy kościele parafialnym po 1 ucznia (tylko do internatu -przywóz w poniedziałek rano i odwóz w piątek po zajęciach) i przywóz uczniów do SOSW w Strzyżowie. 5) Trasa Nr 5: przewóz 1 ucznia do SOSW Frysztak. Odwóz uczniów po zajęciach szkolnych: ok. godz. 1500 zabiera się z SOSW Strzyżów wszystkich dowiezionych tam rano uczniów i rozwozi kolejno do Brzeżanki, Żarnowej, Glinika Charzewskiego, Dobrzechowa, Grodziska, przejazd na parking koło Pływalni, zabranie do pojazdu uczniów przywiezionych z SOSW Frysztak (ok. godz. 1600-1615), przewóz do Glinika Zaborowskiego, potem do Gbisk i Godowej. W piątki należy przewidzieć możliwość ustalenia harmonogramu odwozu uczniów w taki sam sposób lecz o 1 godzinę wcześniej. Długość tras dowozu uczniów dziennie: 1) Trasa Nr 1: Godowa (Gacówka, koło remizy) - Gbiska (ok. 500 za domem strażaka) - Glinik Zaborowski - Glinik Charzewski - Strzyżów (parking przy Pływalni) 26,5 km, 2) Trasa Nr 2 : Strzyżów (parking przy Pływalni) - Brzeżanka (koło kaplicy) - Godowa (szkoła) - Strzyżów (do SOSW ul. Patryna) - Strzyżów Liceum (ul. Zawale) 13,8 km, 3) Trasa Nr 3 : Strzyżów (LO ul. Zawale) - Żarnowa (sklep za rampą, koło szkoły) - Glinik Charzewski (przystanek PKS) - Strzyżów (SOSW ul. Patryna) 10,4 km, 4) Trasa Nr 4: Strzyżów (SOSW) - Dobrzechów (dom ludowy) - Wysoka Strzyżowska (za rzeką Kopytko Nr domu 582) - Dobrzechów (kolonia, przez Tropie) - Tropie (wieś)- Grodzisko (koło kościoła parafialnego) - Strzyżów (SOSW ul. Patryna) 32,5,0 km, 5) Trasa Nr 5: Strzyżów (SOSW) - Frysztak (SOSW) 17,2 km. Razem długość tras dowozu uczniów do SOSW wynosi 100,4 km + długość tras odwozu uczniów ze szkoły do miejsc zamieszkania 100,4 km = 200,8 km dziennie. Pojazd dowożący uczniów niepełnosprawnych winien być wyposażony w pasy do przypinania ucznia (fotelika) - przewidywana ilość fotelików do zapinania pasami 2 fotele oraz zapewniać możliwość przewozu ucznia na wózku inwalidzkim. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - zmiany liczby dowożonych uczniów wynikającej z naturalnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoły przez ucznia, itp.) i związanej z tym zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy, - zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - wymagane. Wykonawca ubiegający się o zamówienie obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). 1. Wadium obejmuje cały okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu; b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej w przeddzień terminu otwarcia ofert. Wadium należy przelać na rachunek: Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie Nr 19 9168 0004 0000 0446 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie(z dopiskiem Wadium na dowóz do SOSW). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie/formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy Pzp) będzie zawierała co najmniej następujące elementy: a) nazwę i dokładny adres gwaranta, b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium niezwłocznie na pierwsze wezwanie Zamawiającego, a) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ), zostanie złożona w siedzibie Zamawiającego w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 15 nie później niż w terminie składania ofert. Wymaga się złożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zabezpieczającej. Zamawiający wymaga złożenia oryginału umowy zabezpieczającej w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy o wymagalności roszczeń wyłącznie na podstawie oryginału umowy. Nie dopuszcza się składania wadium w innych formach niż wymienione w pkt 2. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty poprzez wniesienie wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w formie innej niż pieniężna poprzez zwrot oryginału dokumentu. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Oferenta
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzyzow.pl/BIP/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach