Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Brzostek ogłasza przetarg

 • Adres: 39-230 Brzostek, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 680 30 26 , fax. 14 680 30 25
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzostek
  Rynek 1
  39-230 Brzostek, woj. podkarpackie
  tel. 14 680 30 26, fax. 14 680 30 25
  REGON: 85166108500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipbrzostek.mserwer.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020" Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi dwoma pojazdami na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W przypadku odbioru uczniów ze wskazanych miejsc, kolejność miejscowości podana przez Zamawiającego jest przykładowa i może być zmieniona przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem najkrótszej z tras. Przy planowaniu trasy należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że uczniowie dowożeni do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku rozpoczynają zajęcia o godz. 800, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie o godz. 800. Powrót uczniów z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku określony zostanie w harmonogramie przewozów sporządzonym wg planu zajęć szkolnych. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian godzin zajęć szkolnych Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich placówek. Przy planowaniu trasy należy wziąć pod uwagę, że przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku będzie się odbywać we wszystkie dni nauki w szkołach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich i dni dodatkowo wolnych od nauki, przewóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie będzie się odbywać przez 11 miesięcy- termin miesięcznej przerwy wakacyjnej ustalany jest przez OREW. Dowozy uczniów z terenu Gminy Brzostek obejmują trasę z domu dziecka ze wskazanych miejscowości w tabeli do szkoły i z powrotem, z zapewnieniem im właściwej opieki w czasie dowozów i odwozów w okresie obowiązywania umowy. Wykaz miejsc zamieszkania uczniów niepełnosprawnych wraz z miejscem dowozu L. p. Miejsce zamieszkania Liczba uczniów Liczba kilometrów na trasie dom-szkoła-dom Szkoła/Placówka oświatowa Uwagi 1. Gorzejowa 1 86,2 OREW Krosno ul. Powstańców Śląskich 16 2. Przeczyca 1 87,8 OREW Krosno ul. Powstańców Śląskich 16 uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim 3. Januszkowice 1 70,2 OREW Krosno ul. Powstańców Śląskich 16 4. Zawadka Brzostecka 1 37,4 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 5. Kamienica Dolna 2 Uczeń I-42,8 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 Uczeń II-43,4 6. Grudna Dolna 2 Uczeń I-44,8 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 Uczeń II-44 7. Bączałka 1 34,8 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 8. Kamienica Górna 2 Uczeń I-30 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 Uczeń II-36 9. Nawsie Brzosteckie 1 35,6 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 10. Brzostek ul. Ks. J. Jałowego 1 33,4 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim 11. Skurowa 1 39,2 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 12. Brzostek 1 31,8 SOSW Frysztak ul. Wybickiego 25 2. Postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) dowóz winien odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm). Transport odbywać się będzie po drodze krajowej nr 73 oraz drogach powiatowych i gminnych, a także wewnętrznych drogach osiedlowych i wiejskich. Ponadto drogi prowadzą często po stromych podjazdach (co szczególnie w warunkach zimowych może wymuszać zastosowanie dodatkowych środków jak łańcuchy na koła lub pojazdy z napędem na wszystkie koła), 2) w trakcie przewozu na trasie dom-szkoła-dom Wykonawca zapewnia samochód obsługiwany przez opiekuna, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna, 3) pracownik Wykonawcy sprawujący opiekę zachowa szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz odebranie uczniów sprzed domów od rodziców, zaprowadzenie do pojazdu, pomaga dzieciom przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu (w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo opiekun i/lub kierowca winien umieścić dziecko niepełnosprawne oraz wózek inwalidzki w pojeździe). Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy, 4) dzieci powinny być dowiezione do szkół i placówek, w takim czasie aby mogły rozpocząć naukę zgodnie z planem zajęć, 5) dzieci będą odbierane od rodziców/opiekunów prawnych spod domu o ustalonej wcześniej godzinie i podwiezieniu na zajęcia będą przekazane pod opiekę nauczyciela lub innej osoby upoważnionej do odbioru, 6) po zakończeniu zajęć dzieci będą po dowiezieniu pod dom przekazane pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub upoważnionych osób, 7) dzieci ze szkoły powinny być odebrane po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy (Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, aby uczniowie zostali dowiezieni do placówek oświatowych na czas, bez nadmiernego oczekiwania na rozpoczęcie zajęć. Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem godzin zakończenia zajęć przez uczniów, bez zbędnego oczekiwania na powrót do domu.), 8) przewóz wszystkich dzieci w ramach zamówienia na trasie dom-szkoła-dom powinien odbywać się w pełni sprawnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, 9) środki transportu, którymi świadczona będzie usługa powinny posiadać ubezpieczenie OC i NW, aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 10) Wykonawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, z dyrektorami poszczególnych szkół, a także z Zamawiającym w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów. 11) Pojazd przeznaczony do wykonywania zamówienia musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: a) fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, b) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, c) wyposażony w windę, d) z miejscem do bezpiecznego przewiezienia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym minimum 2 nieskładanych i przewożonych wraz z dziećmi, e) wyposażony w odpowiednie pasy mocujące wózek, f) utrzymywany w należytym stanie porządkowym, wizualnym i technicznym, g) oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) rok produkcji - nie wcześniej niż 2012. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych. Istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci, co może powodować uruchomienie dodatkowego pojazdu. 13) W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu, choroba kierowcy) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom realizacji zadania, (w czasie nie dłuższym niż 30 min. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego) – kryterium oceny ofert nr II. 14) Wykonawca zapewnienia rzetelne wypełnianie przez kierowców kart drogowych, dokumentujących wykonanie każdego kursu, które będą podstawą do oceny realizowanych przejazdów w zakresie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów oraz rzeczywistych godzin odjazdów i przyjazdów, informacji na temat odchyleń od trasy przejazdu, rozkładu jazdy, a także niezrealizowanych kursów z podaniem przyczyny ich wystąpienia oraz przekazywania kart drogowych Zamawiającemu. 15) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przed rozpoczęciem każdego miesiąca przebiegu tras dowozu i do przedstawienia ich Zamawiającemu do akceptacji. Trasę należy określić na każdy dzień tygodnia wraz z podaniem planowanej ilości kilometrów. W pierwszym miesiącu realizacji umowy ilość km będzie zgodna z wartością wskazaną w pkt 3 formularza ofertowego. W trakcie realizacji usługi trasa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Dowóz należy zaplanować trasą możliwie najkrótszą. Organizacja kursów uzależniona będzie od rozkładu zajęć lekcyjnych dowożonych dzieci. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, a w okresie trwania umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane niezbędne do opracowania przebiegu tras dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz imienny wykaz uczniów objętych usługą dowozu i ich dokładne adresy. 16) W uzasadnionych sytuacjach – w przypadkach nagłego i niespodziewanego zamknięcia drogi bądź utrudnień uniemożliwiających przejazd drogami, po których odbywają się przewozy zgodnie z trasami zatwierdzonymi przez Zamawiającego Wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trasy przejazdu. Wystąpienie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie opisać w sprawozdaniu o którym mowa w pkt 18. 17) W sytuacji, gdy realizacja przewozów po trasie podstawowej nie będzie możliwa (np. remonty dróg) przewóz uczniów należy wykonywać na trasie przebiegającej możliwie najbliżej trasy podstawowej. Przewozy powinny powrócić na trasę podstawową niezwłocznie po zlikwidowaniu przyczyny kursowania po trasie tymczasowej. Zaistniałe sytuacje Wykonawca zobowiązany będzie opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 18. 18) Wykonawca zobowiązany będzie do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zawierających m.in. informację dotyczącą ilości przejechanych kilometrów oraz liczby przewiezionych uczniów w poszczególnych dniach. Sprawozdania wykonawca zobowiązany będzie przedkładać wraz z fakturą VAT. Wzór miesięcznego sprawozdania stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 19) Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych uczniów z ich rodzicami oraz z dyrektorami szkół, w taki sposób, aby zapewnić uczniom przybycie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odebrać każdego z uczniów po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Organizacja powrotu do domu uczniów musi uwzględniać zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły. 20) Usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych. 21) W przypadku niedyspozycji danego ucznia objętego dowozem (np. z powodu choroby) rodzic zobowiązany będzie do wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o niedyspozycji dziecka a w konsekwencji o braku konieczności przyjazdu po dziecko. W sytuacji braku takiej informacji ze strony rodzica i wykonania kursu w celu dowozu ucznia do szkoły, wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za przejechane kilometry. Powyższe sytuacje wykonawca winien opisać w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 18. 22) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i udzielania informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania przewozów objętych umową, pod numerem telefonu podanym do wiadomości Zamawiającemu - numer ten zostanie przekazany rodzicom uczniów objętych dowozem oraz dyrektorom szkół, do których odbywa się dowóz. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym, dyrektorami poszczególnych szkół oraz rodzicami uczniów objętych dowozem, w szczególności uzgadniania z rodzicami uczniów godzin odbioru dziecka z domu przed zajęciami i powrotu dziecka do domu oraz bieżącego informowania o zmianach w organizacji przewozów. 23) Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie prawo do dokonywania kontroli realizacji świadczonych usług. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić dokonywanie upoważnionym pracownikom zamawiającego kontroli realizacji świadczonych usług oraz odnotowywanie w karcie drogowej pojazdu uchybień stwierdzonych podczas kontroli. 24) Wykonawca zamówienia musi realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia określonego w dziale III SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach