Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem

Gmina Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Głowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 774 56 46 , fax. 177 730 590
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielec
  Głowackiego 5
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 774 56 46, fax. 177 730 590
  REGON: 69058191000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamielec.hsi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2019/2020 roku wraz z odwozem 1.Przez dowóz uczniów niepełnosprawnych rozumie się: dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec - do szkół i placówek oświatowych z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. 2.Przewożone dzieci niepełnosprawne zostają odbierane i przewożone pod adres zamieszkania podany przez opiekuna 3.Pojazdy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. 4.Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej z osób zarządzających firmą wykonawcy 5.Zamawiający wymaga aby przewóz odbywał się sprawnymi technicznie pojazdami służącymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych. W okresach jesienno - zimowym pojazdy dowożące uczniów muszą być odpowiednio ogrzewane . W ofercie należy podać cenę oferty za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego w zajęciach. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1.Wykonawcę obowiązuje najwyższa staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 2.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 3.Pojazdy muszą być dostosowane do przewozu uczniów niepełnosprawnych, muszą zapewniać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane - przewóz osób niepełnosprawnych. 4.Wszystkie pojazdy muszą posiadać możliwość montażu najazdów na ewentualne żądanie Zamawiającego . 5. Zamawiający wymaga od Przewoźnika że w każdym pojeździe udzielającym usługę dowozu musi być opiekun. Kierowca lub opiekun musi posiadać kurs udzielania pierwszej pomocy. 6.Zamawiający nie dopuszcza przesadzania dzieci w trakcie dowozu do innego pojazdu poza szczególnymi powodami. 7.Czas trwania dowozu/odwozu dla poszczególnego dziecka nie może być dłuższy niż 1godz. 8.Godziny przejazdów ( dojazd i powrót) od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej zgodnie z ustalonym planem zajęć. 9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w drodze powrotnej oraz zachowania szczególnego bezpieczeństwa w czasie przewozów uczniów 10.Wykonawca zapewni doprowadzenie dzieci przez opiekuna z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu 11.Odbiór uczniów będzie następował z miejsca ich zamieszkania ( dokładne adresy wskazane zostaną Wykonawcy przy podpisaniu umowy) 12.Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów 13.W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru 14.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów niepełnosprawnych obejmuje dowóz i odwóz uczniów zgodnie z załączonym poniżej zestawieniem adresowym : Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Mielcu, ul. Wojsławska 278 (Dowożonych 4 uczniów ) – Chorzelów – Szydłowiec – Trześń ( wózek), – Złotniki Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – filia Wola Pławska (Dowożonych 2 uczniów ) – Rzędzianowice , - Wola Mielecka Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jana Pawła II w Mielcu (Dowożonych 5 uczniów ) - Chorzelów – 4 osoby - Wola Mielecka - 1 osoba Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu, ul. Królowej Jadwigi 1, (Dowożonych 14 uczniów ) – Chorzelów – 3 osoby - Chrząstów – 2 osoby - Książnice – 1 osoba – Podleszany – 4 osoby - Rzędzianowice – 2 osoby – Trześń – 2 osoby Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Św. Józefa w Mielcu ul. Wolności 164/2, 39-300 Mielec ( Dowożonych 1 uczeń) - Chorzelów Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych 26 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60113400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2019r., 58 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: PEŁNOMOCNICTWO JEŻELI DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach