Przetargi.pl
Dostawa urządzeń niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej MZK Sp. z o.o w sprężone powietrze

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Komunalna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 842 34 11 w. 301 , fax. 15 842 19 50
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  Komunalna 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 842 34 11 w. 301, fax. 15 842 19 50
  REGON: 83003621900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej MZK Sp. z o.o w sprężone powietrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia Stalowowolską Strefę Gospodarczą w sprężone powietrze. W chwili obecnej sprężone powietrze dostarczane jest na zasadzie outsourcingu przez sprężarki zainstalowane na hali produkcyjnej StSG.. Są to dwie sprężarki o mocy 11 i 22 kW oraz wydajnościach odpowiednio 1,45 m3/min i 3,50 m3/min. Sprężarki współpracują z zbiornikiem o pojemności 2.000 dm3, osuszaczem absorpcyjnym i separatorem kondensatu. Całość podłączona jest do sieci sprężonego powietrza obejmującej dwie hale produkcyjne. Sieć jest własnością StSG. Pobór sprężonego powietrza odbywa się najczęściej od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 Głównym celem niniejszego postępowania jest zakup i ustawienie sprężarek oraz urządzeń współpracujących poza halą produkcyjną. Preferujemy umieszczenie urządzeń w kontenerze 20’ (dostarcza Wykonawca), który zostałby umieszczony na tyłach hali produkcyjnej. Celem dodatkowym jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do produkcji sprężonego powietrza. Szacunkowy, obecny poziom zużycia energii elektrycznej to ok. 8.500 ÷ 9.000 kWh miesięcznie. Od potencjalnych dostawców oczekujemy: 1. Zaproponowania własnego rozwiązania zapewniającego dostawy powietrza (liczba, wielkość i rodzaj sprężarek, rodzaje urządzeń współpracujących). Wymagania dotyczące jakości sprężonego powietrza są zasadniczo zgodne z klasą 4 wg normy ISO 8573-1, z wyjątkiem ciśnieniowego punktu rosy, który powinien wynosić -17°C. Maksymalne, chwilowe zużycie powietrza obliczone jako suma maksymalnego poboru przez zainstalowane maszyny i urządzenia wynosi 4,2 m3/min przy ciśnieniu 6÷8 bar (według danych katalogowych). 2. Zaproponowane urządzenia muszą zostać zainstalowane w kontenerze 20’ ustawionym na zewnątrz hali (podłoże z kostki brukowej) bezpośrednio przy jej ścianie. Konstrukcja kontenera winna zapewnić możliwość odprowadzania ciepłego powietrza, ogrzanego przez pracujące sprężarki, na halę produkcyjną. 3. Zaprojektowanie zmian w instalacji sprężonego powietrza i w instalacji elektrycznej wynikających ze zmienionej lokalizacji sprężarek oraz ze zmian dotyczących samych sprężarek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 2) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi wypełnić po jednym oświadczeniu. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolności lub sytuację innego podmiotu, przedkłada, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do ogłoszenia). Wraz ze zobowiązaniem Wykonawca przedkłada dokument potwierdzający uprawnienia osoby podpisującej to zobowiązanie do reprezentowania tego podmiotu. 5) Wykonawca jest również zobowiązany do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej, tego Wykonawcy zostaną podpisane przez pełnomocnika, a nie osoby, których upoważnienie do reprezentowania wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6) Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia]. 7) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca, który złożył odrębny wniosek w stosunku do Wykonawcy, z którym należy do tej samej grupy kapitałowej, powinien, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne wnioski w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną