Przetargi.pl
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-155 Gdynia, ul. płk. Dąbka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 254 855 , fax. 586 254 855
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
  ul. płk. Dąbka 277
  81-155 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586 254 855, fax. 586 254 855
  REGON: 88700300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW Nr 1 w Gdyni, na trasie: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia - miejsce zamieszkania uczniów –do Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140-170 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu dwóch lat na ok.: 370. Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, dni w których zajęcia w Ośrodku nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym, nadzwyczajnym, nagłym i niezależnym od woli Zamawiającego (m.in. strajki, zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, potrzeba zmiany organizacji pracy Ośrodka i związane z tym przejście na pracę zdalną itp.), a także wszystkie inne zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, od dnia 4 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2022r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, uprawnienia oceniane będą odrębnie). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem niezbędnej aktualnej licencji do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019. poz. 2140 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składa się z: a. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ). b.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). c.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). d.Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (załącznik nr 8 do SIWZ). e.Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy; przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy. f.Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku, niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. g.Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach