Przetargi.pl
Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Koprzywnica ogłasza przetarg

 • Adres: 27-660 Koprzywnica, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 847 70 40 , fax. 15 847 70 77
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koprzywnica
  ul. 11 Listopada 88
  27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 847 70 40, fax. 15 847 70 77
  REGON: 83040995600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koprzywnica.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020 oraz dzierżawa samochodu marki AUTOSAN TYP H9-21.41S. Okres realizacji zamówienia: 01.09.2019 r. do 30.06.2020r. Szczegółowy opis usług dowozu dzieci do szkół: Dowóz odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od nauki. Plan dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2019/2020: Trasa 1 Błonie- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy ( 26 uczniów) Razem 26 uczniów, łącznie 6 km Powrót tą samą trasą ( Koprzywnica-Błonie). Trasa 2 Ciszyca-Świężyce-Kamieniec-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (52 uczniów), do Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy (7 uczniów) Razem 59 uczniów, łącznie 16 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Ciszyca-Kamieniec-Świężyce). Trasa 3 Sośniczany- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy ( 19 uczniów), do Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy (2 uczniów) Razem 21 uczniów, łącznie 8 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Sośniczany). Trasa 4 Łukowiec-Krzcin-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (57 uczniów), Razem 57 uczniów, łącznie 18 km Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Krzcin-Łukowiec). Trasa 5 Koprzywnica-Gnieszowice-Trzykosy-Niedźwice-Zbigniewice-Dmosice-Niedźwice-Beszyce-Niedźwice-Trzykosy-Gnieszowice- Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Niedźwicach (23 uczniów), do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (14 uczniów), do Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy (1 uczeń) Razem 38 uczniów, łącznie 28 km. Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Gnieszowice-Trzykosy-Niedźwice-Beszyce-Zbigniewice-Dmosice-Niedźwice- Koprzywnica). Trasa 6 Skrzypaczowice-Koprzywnica do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy (17 uczniów) Razem 17 uczniów, łącznie 8 km. Powrót tą samą trasą (Koprzywnica-Skrzypaczowice-).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DZ.U. z 2001 r., nr 125, poz. 1371)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach