Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkoły z terenu Gminy Gorzków w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Gmina Gorzków ogłasza przetarg

 • Adres: 22-315 Gorzków-Osada, Główna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846838156 , fax. 846838111
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzków
  Główna 9
  22-315 Gorzków-Osada, woj. lubelskie
  tel. 846838156, fax. 846838111
  REGON: 95037169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkoły z terenu Gminy Gorzków w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gorzkowie-Osadzie, w roku szkolnym 2020/2021, tj. od stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., oraz w roku szkolnym 2021/2022, tj. od dnia 1 września 2021 do dnia 30 czerwca 2022. Dowóz i odwóz – ok. 110 uczniów. Usługa może być świadczona w ramach komunikacji regularnej, a uczniowie mogą mieć sprzedawane bilety miesięczne. Trasy dowozu i odwozu uczniów: 1) Trasa Nr 1 - Bogusław-Orchowiec-Baginy-Orchowiec-Felicjan-Gorzków-Osada – Długość trasy ok. 16 km. (w jedną stronę) - 26. 2) Trasa Nr 2 -Gorzków –Antoniówka –Czysta Dębina - Olchowiec-Borówek – Borów-Borów Kolonia – Chorupnik-Gorzków-Osada – 42 Długość trasy ok. 21 km. (w jedną stronę). 3) Trasa Nr 3 -Piaski Szlacheckie – Chorupnik-Kolonia – Baranica – Gorzków-Wieś-Gorzków-Osada – 42 Długość trasy ok. 19 km. (w jedną stronę). Dowożenie ma być zorganizowane w godzinach 700 - 745 w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w obu szkołach o godz. Odwóz uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach 1415 – 1500. Pod pojęciem dowożenie Zamawiający rozumie dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wsiadania i wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem w ramach komunikacji regularnej dostępnej dla ogółu pasażerów lub w ramach komunikacji zamkniętej tj. wyłącznie dla uczniów. Świadczenie usług odbywać się będzie w czasie nauki szkolnej z wyłączeniem czasu ustawowo wolnego. Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022. Przystanki docelowe znajdują się przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie, ul Główna 7 oraz Partyzantów 40. Przystanki na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z wymienionych poniżej miejscowości. W czasie dowożenia przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia miejsc siedzących dla dowożonych uczniów zgodnie z ilością sprzedanych biletów miesięcznych. Wyjątek stanowią dni ustalone przez dyrektora szkoły, przeznaczone do odrobienia dni wolnych od nauki (np. soboty), wówczas Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dowóz uczniów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) liczby osób objętych dowożeniem w ramach umowy oraz zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) na poszczególnych trasach. Zmiana nie powinna przekroczyć +/-20%, wówczas wynagrodzenie wykonawcy nie ulega zmianie. W przypadku konieczności dowożenia uczniów tylko klas I-III do Szkoły Podstawowej, którzy stanowią ok. 40 % wszystkich dowożonych uczniów, Wykonawca jest zobowiązany przygotować pojazdy zastępcze dostosowane do mniejszej ilości przewożonych osób lub kalkulować pomniejszenie wynagrodzenia, uwzględniając zmiany tras, liczbę przewożonych osób i rodzaj wykorzystywanych pojazdów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i opiekunów Wykonawca zobowiązany jest używać do przewozu pojazdów spełniających w szczególności następujące warunki: 1) sprawnych technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), 2) posiadających ubezpieczone miejsca dla pasażerów, 3) oznaczonych, że przewożą uczniów, 4) spełniających aktualne wymogi sanitarne, w tym w warunkach pandemii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 5) ogrzewanych w okresie jesienno-zimowym. Awaria pojazdu dowożącego uczniów uczęszczających do szkół nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia. W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługę Wykonawca ma obowiązek podstawienia w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 minut od wystąpienia awarii, pojazdu zastępczego o takim samym standardzie celem wykonania przewozu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekunów w poszczególnych pojazdach na trasach przejazdu. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu. Opiekun winien posiadać imienną listę uczniów dowożonych (wsiadających) z danej miejscowości objętej trasą dowozu oraz prowadzić dziennik obecności. Opiekunem nie może być kierowca autobusu. Każdy uczeń powinien mieć zabezpieczone miejsce siedzące w autobusie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach