Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2022/2023 – etap I

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, Opolska 39C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774212012
 • Data zamieszczenia: 2022-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  Opolska 39C
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. +48774212012
  REGON: 531413320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2022/2023 – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Turawa w roku szkolnym 2022/2022 – etap I.2. Realizacja zamówienia polegać będzie na zakupie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.12.2022r.3. Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej na trzech trasach oraz na jednej trasie dotyczącej uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z wykazem tras.4. Ilość przewożonych uczniów na poszczególnych trasach została określona w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ i wynosi 136 osób uprawnionych, 80 dowożonych oraz 9 uczniów niepełnosprawnych.5. Szczegółowe godziny przejazdów autobusów (dojazd i powrót), zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 6. Zamawiający zastrzega, aby wyjazd i powrót dzieci - faktyczne godziny odjazdów autobusów - Wykonawca ustalił z dyrektorami poszczególnych szkół.7. Ilość i wielkość pojazdów na danym odcinku dostosować należy od ilości przewożonych uczniów.8. Zamawiający zapewnia po jednym opiekunie na każdą trasę.9. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 919 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1371).10. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych według niniejszej umowy, poza niniejszym zamówieniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom w ramach zawartej umowy.11. Dowóz uczniów niepełnosprawnych (9 uczniów) ma się odbywać w dni nauki szkolnej środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i odpowiadającym ilości uczniów do przewozu do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Opolu i Kup. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.13. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu.14. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2. 15. Mając na uwadze zakres wykonywanych usług Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zawarte w art.100 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w tym osób niepełnosprawnych.16. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.17. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę na podstawie art. 60 i 121 ustawy Pzp. 18. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:2 000,00 PLN (słownie zł: dwa tysięce zł 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowyZamawiającego:nr rachunku: 18 8897 0004 2001 0016 3819 0002z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: BU.271.6.2022.AKG” Za skuteczne wniesienie wadium wpieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowymZamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazujezamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływemterminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymNie dotyczy2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do prowadzenia określonejdziałalności gospodarczej lub zawodowej musi potwierdzić, że posiada aktualną licencjęna wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 180,209). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonej licencji lubdokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrówzawodowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którymWykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadadokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę min. 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).4) Zdolność techniczna lub zawodowa:4.1.Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności technicznej musi wykazać, że posiadapotencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj. będzie dysponował min. 4 środkami transportu, w tym 1 przystosowany do przewozu osóbniepełnosprawnychUWAGA!Wszystkie wyżej wymienione pojazdy muszą: być wyprodukowane po 2008 r., sprawne, w dobrymstanie technicznym zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszegozamówienia; spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchudrogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988.) oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualnebadania techniczne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstwnieszczęśliwych wypadków (NNW); posiadać schludnyi estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa, być wyposażonew sprawne przyrządy kontrolne.4.2. Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności zawodowej musi wykazać dysponowanie(dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednio wykwalifikowanym personelemzdolnym do wykonania zamówienia, tj.: min. 4 osobami posiadającymi prawo jazdy kat.D lub D1 tzn. 3 osoby posiadająca prawo jazdy kat. D oraz 1 osoba posiadająca prawojazdy kategorii minimum D1 lub/i D, a także aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursuna przewóz osób, ważne badania psychotechniczne oraz orzeczenie lekarskie lekarzauprawnionego do badania kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym,UWAGA!W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszczauprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz KonfederacjiSzwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjizawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2272)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach