Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2020/2021

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 337 22 52 , fax. +48 18 337 13 37
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. +48 18 337 22 52, fax. +48 18 337 13 37
  REGON: 49189236300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół - rok szkolny 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie 171 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Limanowa, na siedmiu ustalonych przez zamawiającego kierunkach. Zamawiający podzielił postępowanie na 7 zadań częściowych: 1) Zadanie nr 1 (część pierwsza). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku PISARZOWA. 2) Zadanie nr 2 (część druga). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku RUPNIÓW. 3) Zadanie nr 3 (część trzecia). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku MŁYNNE. 4) Zadanie nr 4 (część czwarta). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku PASIERBIEC. 5) Zadanie nr 5 (część piąta). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku STARA WIEŚ II. 6) Zadanie nr 6 (część szósta). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku ZSS NR 3 W LIMANOWEJ. 7) Zadanie nr 7 (część siódma). Dowóz uczniów do szkoły na kierunku NOWE RYBIE. 2. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (liczba części: 7). Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. 3. Zamawiający wymaga, aby pojazdy, które wykonawca skieruje do wykonywania przedmiotu zamówienia na poszczególnych kierunkach (w odpowiednich zadaniach częściowych) były wyprodukowane nie wcześniej niż przed 2002 rokiem (nie mogą być starsze niż 18 lat). 4. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni pojazd odpowiedni do liczby przewożonych uczniów i ich opiekunów wraz z kierowcą, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób (liczba miejsc siedzących musi odpowiadać liczbie przewożonych uczniów i ich opiekunów na poszczególnym kierunku – zadaniu częściowym). 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 6. Pojazdy, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, muszą posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu informujące o przewozie uczniów. Pojazdy te powinny posiadać pasy bezpieczeństwa, gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za pracowników, którymi będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności zobowiąże się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców przewożących uczniów oraz ich opiekunów. 8. Opiekunów przewożonych uczniów zapewnia zamawiający. 9. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ponosił będzie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów i ich opiekunów na całej trasie przewozu. Wykonawca zobowiązany będzie również do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla przewożonych uczniów i ich opiekunów. 10. Pojazdy, którymi wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia muszą być technicznie sprawne, posiadać pozytywne i aktualne badania techniczne oraz odpowiadać odpowiednim przepisom, w szczególności o ruchu drogowym. Pojazdy, o których mowa w trakcie przewozu uczniów muszą być wysprzątane. Pożądane jest także, aby posiadały sprawną klimatyzację i radio. Kierowcy, którzy bezpośrednio będą odpowiadać za bezpieczeństwo i dowóz uczniów do szkół, będą zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wysokiej kultury osobistej, a także będą odpowiedzialni za higienę i porządek w autokarze. 11. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przedmiotu zamówienia, za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem lub pocztą elektroniczną. 12. W przypadku powzięcia przez zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w złym stanie technicznym, zagraża bezpieczeństwu przewożonych uczniów i ich opiekunów lub nie jest należycie utrzymana czystość i porządek w pojeździe, wykonawca zobowiązany będzie wymienić pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla pojazdów podstawowych, dokona oględzin pojazdu, koniecznych napraw lub jego wysprzątania. 13. Zamawiający w przypadku nie należytego wykonywania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia naliczy wykonawcy kary umowne, o których mowa w projekcie umowy tj. załączniku nr 1 do SIWZ. W razie uzasadnionej konieczności, mając na względzie bezpieczeństwo przewożonych uczniów i ich opiekunów, zamawiający w celu wyeliminowania zagrożenia (zwłaszcza w zakresie sprawności technicznej pojazdu) będzie miał prawo powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności policji ruchu drogowego i inspekcji transportu ruchu drogowego. 14. Zamawiający dopuszcza incydentalne zmiany godzin dowozów uczniów, wynikające z organizacji roku szkolnego. O każdych incydentalnych zmianach w organizacji transportu dla uczniów zamawiający poinformuje wykonawcę min. 7 dni przed planowaną zmianą. 15. W roku szkolnym 2020/2021 tj. 1 września 2020 r. - 25 czerwca 2021 r. liczba dni zajęć szkolnych wynosi 188. 16. Szczegółowy wykaz kierunków, tras, liczby przewożonych uczniów oraz ilości kilometrów stanowi załączony do specyfikacji „Wykaz kierunków i tras”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wprowadza wymagania dotyczące spełnienia tego warunku. Poniżej są wskazane dokumenty – na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które składa na wezwanie zamawiającego wykonawca z najkorzystniejszą ofertą, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Posiada aktualne uprawnienie/zezwolenie/licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydanego na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) 1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający, że posiada aktualne uprawnienie/zezwolenie/licencję na wykonywanie transportu drogowego osób. Dokument ten powinien być złożony w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia. 2) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień/zezwoleń/licencji na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia/zezwolenia/licencje wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) następujących dokumentów: 1) Wstępne oświadczenie wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, a) wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ w celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) wstępne oświadczenie wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić, każdą stronę parafować, a na ostatniej złożyć czytelny podpis, opatrzony pieczęcią osoby upoważnionej, c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp). 2) Pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, tylko jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, b) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, c) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, d) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, f) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. g) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ppkt a-f, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. - dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, - wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), - w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa (tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. - w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 3) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. 2. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa w miejscu: „Wykaz złożonych ofert” informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. 3) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 5) Oświadczenie składa się w oryginalne w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie (pokój nr I na piętrze) Urzędu Gminy Limanowa znajdującego się pod adresem: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B. PONADTO zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu ofert) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia dokumentów: - Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów, które wykonawca zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeń ubezpieczenia OC i NNW tych pojazdów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach