Przetargi.pl
„DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2023 ROKU”

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 27-570 Iwaniska, Opatowska 25
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  Opatowska 25
  27-570 Iwaniska, woj. świętokrzyskie
  REGON: 523939880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwaniska.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2023 ROKU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr I: Dowóz uczniówI TRASA: − Iwaniska, Kamienna Góra, Gryzikamień, Gryzikamień wieś, Łopatno, Marianów, Dziewiątle, Wygiełzów, Kamienna Góra - PSP Iwaniska,− Iwaniska, Sobiekurów, Wojnowice 1 , Wojnowice - Nowa Wieś, Planta1, Planta 2, Kobylany - PSP Iwaniska, − dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 154 km.II TRASA: − Iwaniska – Wzory1, Wzory 2, Zielonka, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Łagowica Stara, Jastrzębska Wola, Wola Skolankowska, Zielonka, Wzory1, Wzory 2, Stobiec Porąbki Górne, (Pętla) Stabiec, Porąbki Dolne, Zaldów - PSP Iwaniska,− dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 130 km.III TRASA:− Iwaniska, Krępa, Tęcza – PSP Iwaniska- Ujazd, Kopiec, Kamieniec, Kamieniec Kolonia, Przepiórów. Krasków, Garbowice, Borków, Borków Kolonie, PSP Mydłów, Boduszów, Mydłów Jerozolima, Mydłowiec, Strzyżowice, Kaczyce – PSP Mydłów, Boduszów , Krępa Dolna, Krępa Górna – Tęcza, PSP Iwaniska - dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 160 km.IV TRASA: − Iwaniska, Kopiec Kisiołki, Kopiec, Kujawy, Kamieniec, Radwanówek , Radwan - wieś, Radwan, Toporów, PSP Ujazd, Haliszka , PSP Iwaniska - dwa kursy i dwa powroty. Ilość kilometrów dziennie - 120 km.Kierowcy powinni się zatrzymywać na wszystkich IV trasach, na których są oznaczone przystanki autobusowe zgodnie z załącznikiem graficznym.Część nr II: Dowóz uczniówDowóz uczniów na trasie V:− Dowóz i powrót dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunem na trasie: Wygiełzów, Kujawy, Przepiórów (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia„ dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Ilość dzieci – 3, Ilość kilometrów dziennie - 160 km (dowóz i powrót).Dowóz uczniów na trasie VI:− Dowóz i powrót uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem na trasie: Planta, Łagowica Nowa, Kopiec, Garbowice Kolonia (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach , Gmina Opatów− ilość uczniów –5. Ilość kilometrów dziennie - 150 km ( dowóz i powrót).Dowóz uczniów na trasie VII:− Dowóz i powrót uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem na trasie: Iwaniska, Krępa, Przepiórów, Ujazd, Łopatno, Stobiec (miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach, Gmina Sadowie− ilość dzieci -7. Ilość kilometrów dziennie - 170 km (dowóz i powrót).Uwaga 1:Zamawiający zastrzega sobie dowóz dzieci w bezpośredni rejon placówek oświatowych oraz wymaga od wykonawcy dostosowania godzin dowozu i odwozu do zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach.Zamawiający zastrzega sobie maksymalny czas na podstawienie pojazdu zastępczego (serwis) wynoszący 31minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: dla części nr I: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) dla części nr II: 700,00 zł (siedemset złotych, 00/100)należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu2) niepodlegania wykluczeniu2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczeniawraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia na podstawie których zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia przewoźnika do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydany na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 ze zm.);4. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach