Przetargi.pl
Dowóz osób z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych

GMINA CHOCZEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHOCZEWO
  ul. Pierwszych Osadników 17
  84-210 Choczewo, woj. pomorskie
  REGON: 191675250
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz osób z niepełnosprawnością do specjalistycznych placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów/dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Choczewo do specjalistycznych placówek oświatowych w Wejherowie oraz do PZS nr 2 w Wejherowie na trasie z domu do szkoły i z powrotem w okresie od 02.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w dniach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze, zgodnie z kalendarium roku szkolnego i przedszkolnego 2022/2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach