Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen

Gmina Barcin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-190 Barcin, ul. Artylerzystów
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 383 41 55 , fax. 0 52 383 41 43
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barcin
  ul. Artylerzystów 9
  88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 383 41 55, fax. 0 52 383 41 43
  REGON: 92351179000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji ustawy o systemie oświaty, przewiduje się przewożenie od miesiąca września 2019 roku nie mniej niż 290 uczniów. Dowozem objęci są uczniowie szkół podstawowych, dzieci 5-letnie oraz dzieci z „zerówki” na podstawie imiennych biletów miesięcznych. Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Zespołu Szkół Publicznych w Piechcinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie na zajęcia na basenie w Barcinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 58 ze zm.) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony przez każdego z nich osobno)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz oferty 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b części X SIWZ. 3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożli-wiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w od-niesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5)Pełnomocnictwo - wykonawcy występujący wspólnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach