Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów

Urząd Miejski w Żarowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żarowie
  ul. Zamkowa 2 2
  58-130 Żarów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz do szkół/ośrodków/placówek i odwiezienie do domu wraz z zapewnieniem opieki, dzieci niepełnosprawnych na trasie nr I, II, III, IV zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku/placówce oraz z planem zajęć dzieci, od dnia 01.09.2014 r. do dnia 26.06.2015 r. na następujących trasach: 1) Trasa Nr 1: Żarów - Przyłęgów - Strzegom (Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wojska Polskiego 16) - Przyłęgów - Żarów - ok. 30 km Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ. Kurs odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku. 2) Trasa Nr 2: Siedlimowice 20 - Pyszczyn 12/4 - Imbramowice (ul. Żarowska 45) - Gołaszyce 6 - Mrowiny (ul. Zamkowa 2, 4f, ul. Sportowa 15/4) - Żarów (ul. Armii Krajowej 4/5, 49/8, 50/1, ul. Mieszka I 8/4, ul. Mickiewicza 1/4, ul. Zamkowa 11/2, ul. Cicha 5/2, ul. Wiosenna 13) - Bożanów 8 - Wierzbna (ul. Pankowicka 19, ul. Pankowicka 1) - Świdnica (ul. Słobódzkiego 28, ul. Jagiellońska 27, Galla Anonima 1) - Wierzbna - Bożanów - Żarów - Mrowiny - Gołaszyce - Imbramowice - Pyszczyn - Siedlimowice ok. 90 km (ze względu na plan zajęć dzieci dopuszcza się podzielenie trasy lub powtórzenie poszczególnych jej etapów, zamawiający potraktuje to jak dodatkową trasę, a sposób zapłaty będzie analogiczny jak w przypadku pozostałych tras, tj. dowóz i odwóz dziecka z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem) Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 7 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. 3) Trasa nr 3: Siedlimowice 3 - Kruków (ul. Spółdzielcza 2) - Łażany (ul. Strzegomska 16a) - Żarów (ul. Mickiewicza 5/8) - Świdnica (ul. Słobódzkiego 28) - Żarów - Łażany - Kruków - Siedlimowice - ok. 55 km Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik Nr 8 do SWIZ. Kurs odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. 4) Trasa Nr 4: Żarów - Nowe Siodło (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nowe Siodło 73 A) - Żarów - ok. 110 km. Lista z wykazem uczniów dowożonych stanowi załącznik nr 9 do SWIZ. Dzieci należy odwieźć z miejsca zamieszkania do ośrodka w poniedziałek i odebrać w piątek. Zakres świadczonych usług obejmuje: 1) godziny dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oraz powrotu dziecka do domu, przewoźnik ustali z rodzicami/opiekunami i placówkami, w porozumieniu z Zamawiającym, 2) dowóz odbywa się na podstawie adresów miejsc zamieszkania dzieci i adresów placówek, wskazanych w załącznikach nr 6,7,8,9 do SIWZ, 3) przewóz świadczony będzie zgodnie z planem zajęć poszczególnych dzieci, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych, w przypadku odpracowywania, zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie, 4) usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich (należy przedłożyć odpowiednią homologację, a w przypadku jej braku opinię rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych), spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia. Pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych winny być wyposażone, w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi być ogrzewana, a w przypadku pojazdów przewożących dzieci niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo w pasy bezpieczeństwa biodrowo - barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa, 5) wózek inwalidzki z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu i skierowany tyłem do kierunku jazdy. Wózki składane oraz inny sprzęt rehabilitacyjny z którego korzystają przewożone osoby, muszą być dokładnie unieruchomione, by nie było możliwości przesuwania się tych sprzętów w trakcie ruchu pojazdu, 6) przewoźnik winien dysponować min. czterema pojazdami, z czego dwoma umożliwiającymi przewóz jednorazowo co najmniej trojga dzieci na wózkach inwalidzkich nieskładanych wraz rodzicami lub opiekunami. 7) zapewnienie w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci, 8) w przypadku zmiany przez dziecko niepełnosprawne ośrodka w trakcie realizacji zamówienia przewoźnik zobowiązuje się do dowozu tego dziecka do nowej placówki z uwzględnieniem zmiany podanej trasy, 9) przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia - niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom, z zastrzeżeniem, że z uwagi na schorzenie dziecka opiekę może pełnić rodzic/opiekun prawny, 10) opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 11) osoba pełniąca funkcję opiekuna winna spełniać jedno z niżej podanych kryteriów: posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego lub pracownika socjalnego, posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 12) do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do ośrodka/placówki/szkół, opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z ośrodka/placówki/szkół do miejsc zamieszkania, opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do ośrodka/placówki/szkół oraz   z ośrodka/placówki/szkół do pojazdu samochodowego, zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu, utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem w sprawach dotyczących zmian w organizacji przewozów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie    Urzędu i przewoźnika o tym fakcie, 13) dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę, 14) przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów) a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika, 15) Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego), 16) Wykonawca w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, przedstawi do Urzędu Miejskiego w Żarowie celem zaakceptowania (referat Oświaty, Funduszy Zewnętrznych i Promocji) szczegółowy rozkład jazdy wraz z uzgodnieniami dotyczącymi ewentualnego podzielnia bądź powtórzenia trasy lub jej etapów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601134007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.zarow.pl/ ; http://bip.um.zarow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach