Przetargi.pl
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodków specjalistycznych

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 658 714 , fax. 146 658 722
 • Data zamieszczenia: 2020-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 146 658 714, fax. 146 658 722
  REGON: 54035700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadebno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębno do ośrodków specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z ternu Gminy Dębno do następujących ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniaki, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. 2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej, jako dni wolne od zajęć. 3. Zamawiający wymaga, aby przewozy realizowane były „na wyłączność" tzn., Zamawiający nie dopuszcza, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w pojeździe znajdowały sic inne osoby poza uprawnionymi przez Zamawiającego, tj." 1) Realizatorami zamówienia (kierowca i opiekun) 2) Dziećmi wskazanym przez Zamawiającego 5. W uzasadnionych przypadkach w pojeździe może znajdować sic rodzic lub opiekun prawny, przewożonego dziecka, bądź inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji dziecka wymagającej obecności tej osoby). 6. Wykonawca winien zapewnić jednego opiekuna do danej części zamówienia. 7. Opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie oraz posiadająca wiedze z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa w czasie przejazdu) od momentu odbioru dzieci od rodzica/opiekuna, w czasie przewozu a także w czasie przejścia z pojazdu do ośrodka specjalistycznego do pojazdu aż do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenia ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością lub zaniechaniem wykonawcy. 10. Zamawiający wymaga by pojazd, którym będzie realizowane zadanie był pojazdem, zapewniającym wszystkim pasażerom miejsca siedzące, wyposażone w pasy bezpieczeństwa 11. Zamawiający wymaga by pojazd, którym będzie realizowane zadanie był wyposażony w sprawną klimatyzację. 12. Liczba dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać zmianie. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci. 14. Wykonawca zobowiązany jest ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorem ośrodka specjalistycznego (na podstawie tygodniowego planu zajęć uczniów), następnie na tej podstawie przygotuje i przedłoży Zamawiającemu Harmonogram dowozu uczniów. 15. Harmonogram ma uwzględniać jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: 1) dziecko powinno przebywać w podroży jak najkrócej. Ze względu na swój stan psychofizyczny dzieci nie powinny przebywać zbyt długo w przewożonym pojeździe (np. w sytuacji „kompletowania" grupy do przewozu). Należy dążyć do maksymalnego skrócenia czasu przewozu jak i dowozu dzieci, 2) dziecko powinno być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie punktualnie zajęć lekcyjnych. 13. Pojazdy, które będą użyte do realizacji zamówienia, musza posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NNW ( od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów), a także dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności fizycznej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia, oraz inne dokumenty, jeżeli wymagają tego przepisy prawa oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu oraz być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia warunków realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z SIWZ, umową oraz wymaganiami stawianymi przepisami prawa. 15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawca lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917z póź. zm) 16. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o prace wykonuje samodzielnie, to wymóg zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 17. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w pkt 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) Żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny. Na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o prace i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. b) Żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu 1) W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w punkcie 17, Zamawiający nałoży na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych, b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, e) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, f) , II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 3) Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt. 1) oraz VII ust. 2 pkt. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.Ponadto każdy z wykonawców składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 IV:Grupa kapitałowa: 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach