Przetargi.pl
Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czemiernikach w 2016 r

Gmina Czemierniki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Zamkowa 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 3513003 w. 22 , fax. 0-83 3513031
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czemierniki
  ul. Zamkowa 9 9
  21-306 Czemierniki, woj. lubelskie
  tel. 0-83 3513003 w. 22, fax. 0-83 3513031
  REGON: 00053528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czemiernikach w 2016 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje następującą trasę: Ranna trasa dowozu obejmuje dwa kierunki: 1) Stoczek - Stójka - Wierzchowiny - Amelin - Wygnanów - Czemierniki 30 km (58 uczniów) godz. 07:05 2) Czemierniki Kolonia Północna - Niewęgłosz - Lichty - Skoki - ul. Brzezińska 30 km (45 uczniów) godz. 07:50 II. Popołudniowa trasa rozwozu dzieci obejmuje cztery kierunki: 1) Czemierniki - Skoki - Lichty - Niewęgłosz 30 km (20 uczniów) - godz. 12:45 2) Czemierniki - Skoki - Lichty - Niewęgłosz 30 km (45 uczniów) - godz. 13:45 3) Czemierniki - Stoczek - Stójka - Amelin - Wierzchowiny - Wygnanów 30 km (44 uczniów) godz. 14:40 4) Czemierniki - Bełcząc 15 km (20 uczniów) godz. 15:15 w okresie od 07.01.2016 - 31.12.2016 r. w dniach prowadzenia zajęć szkolnych z przerwą w okresie ferii zimowych, świątecznych i wakacji. Ogółem 165 km dziennie. Szacowana liczba kilometrów w czasie trwania zamówienia : 30030. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych uczniów, ilości kilometrów (remonty dróg), kolejności tras oraz godzin dowożenia i odwożenia. Zakres usługi obejmuje dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. Usługa będzie świadczona według ustalonego z Dyrektorami poszczególnych szkół rozkładu kursu autobusu, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek. W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu. W tracie roku szkolnego może wystąpić konieczność zmiany trasy w/g potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugczemierniki.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach