Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4

Miasto Dęblin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 883-00-01 , fax. 081 880-19-11
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Dęblin
  ul. Rynek 12 12
  08-530 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 081 883-00-01, fax. 081 880-19-11
  REGON: 43101941900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę materiałów budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4 w tym: 1. Krawężnik drogowy (szary) wym. 30 x 15 x 100 - 500 mb. 2. Płyty ażurowe 40x60 gr. 10 cm (szare) - 680 m2. 3. Kostka brukowa betonowa Holland (szara) gr. 8 cm - 1500 m2 4. Kostka brukowa betonowa Holland (grafitowa) gr. 8 cm - 55 m2 5. Kostka brukowa betonowa Holland (czerwona) gr. 6 cm- 520 m2 6. Kostka brukowa betonowa Holland (szara) gr. 6 cm - 75 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441138003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.deblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach