Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej w sposób bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do i z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2020/2021. Planowane trasy określono w załączniku nr 1 do SIWZ. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia podanych w załączniku nr 1 do SIWZ planowanych godzin przyjazdu/odjazdu z PSP w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób umożliwiający realizację zamówienia przy użyciu dwóch środków transportu, z zastrzeżeniem że przesunięcia godzinowe nie będą wynikiem postoju (brakiem realizacji usługi) środka transportu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu do jednostek i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły i przedszkola Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie (jeden opiekun na trasę). Organizacja i koszt wynagrodzenia opiekuna ponosi Zamawiający. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykonywał przewóz uczniów autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej – jako publiczny przewóz osób (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego), zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych. Usługa będzie wykonywana taborem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią ilość środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli posiada licencje/zezwolenie zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.); Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu według metody spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach