Przetargi.pl
„Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do wymogów wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do wymogów wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki w Gdańsku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do wymogów wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki w Gdańsku obejmująca: 1) kompleksowy remont węzłów sanitarnych na parterze, pierwszym i drugim piętrze; 2) doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do pomieszczeń kuchni, węzłów sanitarnych, zaplecza szatniowego i świetlicy; 3) modernizację pomieszczenia celem utworzenia pracowni fizyczno-chemicznej, zlokalizowanej na II piętrze. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe, demontażowe; b) roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą i montażem wyposażenia stałego i ruchomego; c) wewnętrzną instalację wentylacji; d) wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej; e) wewnętrzne instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej; f) wewnętrzną instalację elektryczną; g) roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe. 3. Szkoła Podstawowa nr 45 zlokalizowana jest przy ul. Matki Polki 3a w Gdańsku, na działce nr 361/4 obr. 041. Budynek i teren jest własnością Gminy Miasta Gdańsk. Na działce znajduje się również utwardzony plac do nauki jazdy na rowerze od południowej strony budynku, utwardzone dojścia i dojazdy, bieżnia i skocznia w dal oraz fragment utwardzonego boiska wielofunkcyjnego wraz z zielenią towarzyszącą. Dojazd na działkę jest obecnie realizowany przez drogę publiczną - ul. Matki Polki od wschodniej strony działki. Główne wejście do budynku od strony północno-zachodniej. 4. Zamawiający zabezpieczył środki na sfinansowanie całego zamówienia w 2020 roku, co pozwala na dokonanie pierwszych płatności na rzecz wybranego wykonawcy dopiero po 1 stycznia 2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 14 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny M/PN/188/2019/KW. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – „Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do wymogów wynikających z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki w Gdańsku.” - nr referencyjny M/PN/188/2019/KW. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres. 8. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi być egzekwowalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z poręczeń lub gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach