Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP19/2019

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  Lęborska 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP19/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590 w formie tankowania do zbiorników pojazdów samochodów oraz agregatów prądotwórczych Zamawiającego, na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym – za pomocą Karty Tankowania Pojazdu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedłoży koncesję na obrót paliwami ciekłymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach