Przetargi.pl
Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324, , fax. 43 8246166; 8234184
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324, , fax. 43 8246166; 8234184
  REGON: 00001775600159
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11 Miejsce świadczenia usługi – województwo łódzkie. Zamówienie nie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze środków wspólnotowych. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1). Formularz Oferty. 2). Kosztorysy Ofertowe. 3). Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzony zgodnie z Wzorem nr 6 stanowiącym załącznik do SIWZ, określający kolejność i terminy wykonania robót oraz ich finansowanie. 4). Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wg Wzoru nr 4 do SIWZ. 5). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 6). W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy podpisanej przez strony (np. umowy konsorcjum) i załączonej do oferty. 7). Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach