Przetargi.pl
Dostawy ziemniaków, znak sprawy 15/Ż/2016

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5855252, 5855303 , fax. 052 5855300
 • Data zamieszczenia: 2016-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wały Jagiellońskie 4 4
  85-128 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5855252, 5855303, fax. 052 5855300
  REGON: 09139321800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków, znak sprawy 15/Ż/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są dostawy ziemniaków. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania. 1. Dostawy ziemniaków 1. Ziemniaki (CPV 03.21.21.00-1) w ilości około 100 000 kg Ziemniaki jadalne w pierwszym gatunku, zdrowe, suche, jednolite, nieuszkodzone mechanicznie, sortowane, o wyrównanym kształcie bulw, o średnicy poprzecznej minimum 4 cm i podłużnej min 4,5 cm, płytkim osadzeniu oczek, o jasno kremowej barwie miąższu. Pakowane w worki jednorazowe, siatkowe. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Miejsce dostaw: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, magazyn żywnościowy mieszczący się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz. 2. Dostawy odbywać się będą do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym, faxowym lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na swój koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 7. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w faktury do Zamawiającego. Sposób płatności - przelew na konto Wykonawcy. II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032121001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach